وبلاگ رسمی یار قلی خان tag:http://googlewave.mihanblog.com 2018-04-19T17:22:58+01:00 mihanblog.com شعر در مورد پست و مقام 2018-04-17T07:41:47+01:00 2018-04-17T07:41:47+01:00 tag:http://googlewave.mihanblog.com/post/516 مسعود هاشمی شعر در مورد پست و مقام شعر در مورد پست و مقام ,شعر درباره پست و مقام,شعر برای پست و مقام,شعر در باره پست و مقام,شعر با پست و مقام,شعر درمورد پست و مقام,شعر با کلمه پست و مقام,شعر با کلمه ی پست و مقام,شعری در مورد پست و مقام,شعری درباره پست و مقام,شعر درباره ی پست و مقام,شعر کودکانه در مورد پست و مقام,شعر مفهومی در مورد پست و مقام,شعرهای کودکانه در مورد پست و مقام در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد پست و مقام برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار ب

شعر در مورد پست و مقام

شعر در مورد پست و مقام ,شعر درباره پست و مقام,شعر برای پست و مقام,شعر در باره پست و مقام,شعر با پست و مقام,شعر درمورد پست و مقام,شعر با کلمه پست و مقام,شعر با کلمه ی پست و مقام,شعری در مورد پست و مقام,شعری درباره پست و مقام,شعر درباره ی پست و مقام,شعر کودکانه در مورد پست و مقام,شعر مفهومی در مورد پست و مقام,شعرهای کودکانه در مورد پست و مقام

شعر در مورد پست و مقام

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد پست و مقام برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

ای که الحق که تو مرواریدا

دُر تدبیـر و گل امیـدا

دلم از دست شما رنجیدا

زانکه هر دوست که دل بگزیدا

تا تو را دید ز ما ببـریـدا

از برم رفت به تو چسبیدا

نه که تقصیر شما رفته در این

این بوَد رسم دراین سوی زمین

که چنین رسم رفاقت شده سُست

دوستی را به مقامست و به پُست

شعر در مورد پست و مقام

روز اول که تو منصوب شدی

در دل افتاد که چه خوب شدی

زانکه تو پیش همه محبوبـی

عادلی ، پاک دلی ، محجوبـی

بومی و تجربه دار هستی و ما

نشـناسـیم کسی به ز شما

من چو رفتار رفیقان دیدم

گفتم از دست شما رنجیدم

آریا ! رسم بدی باب شده

ره مردیست که نایاب شده

شعر درباره پست و مقام

تا نباشد خبر پست و مقام

نشنوی هیچ جوابی به سلام

هوس پست ببین ، همچو وبا

چون در افتاده دراین ملت ما

هر مدیری که بیاید سرکار

گرد او چرخ زنان چون پرگار

فکر او خوانده و همفکر شوند

مدح ایشان همه در ذکر شوند

شعر برای پست و مقام

وصف ایشان بسرایند غزل

زهر بیـنند و بگویند عسل

لحظه ای بعد چوناکام شوند

یک دهان تهمت و دشنام شوند

عیـب نادیـده بگیـرند ازو

غیبتش برده همی کوی به کو

باورت نیست اگر بر سخنم

دم فرو بندم و دوزم دهنـم

شعر در باره پست و مقام

تو خود آن دور و بَر خویش نگر

خیلِ افتاده پس و پیش نگر

عده ای بین که تملق گویند

سمت افکار شما ره جویند

پیش ازین بوده همی رنگ دگر

دیگـری را بنهـادند به سـر

شعر با پست و مقام

راهبـرد دگری ، رابطـه است

بام تا شام پـی واسـطه است

دگری چون ز تو نومیـد شده

گرم بد گوئی و تهـدید شده

فتنه شد کاسبی و پیشه او

ریشه ها رنجه شد از تیشه او

عقده ای گشته پی درد سرست

لیست بنوشته که کی فتنه گرست

شعر درمورد پست و مقام

با دو صد تهمت و صد مکر و فریب

هان کمر بسته به تخریب رقیب

فرصت و وقت تو را می گیرند

اینچنین ثـانیه ها مـی میـرند

بهتر آنست بدین زودی ِ زود

خط کشی بر سر این گفت و شنود

خویشـتن چـاره و تدبیــر کنی

چاره این نیست که تاخیـر کنی

شعر با کلمه پست و مقام

ایکه خواهی پای بر جا شغل و کار خویش را

هیچگه از خود مرنجان همقطار خویش را

هرچه چاپیدی بده سهمی از آن بر دیگران

تا کنی محکم مقام و اعتبار خویش را

شعر با کلمه ی پست و مقام

با ریا و حقه و عیاری و نیرنگ و فن

روی دوش این و آن بگذار بار خویش را

رسم تعظیم و بله قربانی از خاطر مبر

تا چو من وارونه سازی روزگار خویش را

این هفهش روزی که داری اختیار و قدرتی

ده نشان بر زیر دستان اقتدار خویش را

از جزا و کیفر و اینگونه صحبت ها نترس

باز کن در حین سرقت چشم و چار خویش را

گر که روزی روزگاری گندکارت شد بلند

زودتر همواره کن راه فرار خویش را

شعری در مورد پست و مقام

هست پست و مقام، خواب و خیال

اندر این روزگار قحط رجال

این مدیران که صاحب کلهند

به تو پست معاونت ندهند

نرسد هر کسی به حد نصاب

دارد این پست ها حساب کتاب

باید البته بود بایسته

وانگهی کاردان و شایسته

شعری درباره پست و مقام

با مدیر آشنا، به ضرس یقین

اهل یک فرقه ای، مضاف بر این

مدتی پیشتر، گرفته ژتون

نام فامیلی اش دهان پر کن

نیست در انتخاب آدم پاک

ابدا مدرک و سواد، ملاک

بعد سالی که پایه اش شد سفت

می شود دکترا براش گرفت

شعر درباره ی پست و مقام

شصت تا دستیار خواهد داشت

به تخصص چه کار خواهد داشت

پست های کلیدی مرسوم

هست مخصوص عده ای معلوم

شعر کودکانه در مورد پست و مقام

بعضا این پست ها که مرغوب است

می شود جابه جا و دست به دست

لیکن این پست ها، به شکل عجیب

نرسد مطلقا به غیر و غریب

مثل ما را فرا نمی خوانند

چون ز ما بهتران فراوانند

آن که رم زین رسوم نغز کند

باید اصلا فرار مغز کند!

شعر مفهومی در مورد پست و مقام

به حیرتم ز کسانى که بهر منصب و جاه

هزار خفّت و خوارى به خود روا دارند!

در آرزوى مقامى که بس نپاید دیر

به هر درى، پىِ تعظیم سر فرود آرند!

چه خود فروش کسانند، کز گرانجانى

متاع جاه، به نقد شرف خریدارند!

به بوى آن که دگر خلق‏شان به کس شمرند

وَراى مَرتبه ، خود را به هیچ نشمارند!

به چاکرى نه چنان خو گرفته ‏اند کز آن

کشند دست و درین شیوه پاى نفشارند!

گر از مشاغل دیوان شوند چندى دور

نژند و زار، چو دیوانگان به رفتارند!

شعرهای کودکانه در مورد پست و مقام

زنند دست توسل به ناروایى‏ ها

نه بیمناک ز ننگ و نه خائف از عارند!

کف نیاز، به ارباب ناز بگشایند

سرخضوع، به اصحاب کبر بسپارند!

دهند تن به فرو دستى کسى گاهى

که خلق ‏اش از همه عالم فروتر انگارند!

ز جمع گشتن بس عقده حقارت ‏هاست

اگر ضعیف کُشانند و مردم آزارند!

شوند با ضعفا روبه رو به دمسردى

بدین غرور که پیوسته گرم بازارند!

جدا ز عزت آزادگى و استغنا

چه بى ‏نصیب کسانند کاین چنین خوارند!

ازین گروهِ سبک مغز بر حذر باشید

که گرچه‏ اند گران‏سر، ولى سبک‏سارند!

شعر در مورد پست و مقام

بیشتر بخوانید :

شعر در مورد آبرو

شعر در مورد دل

شعر در مورد آرزو

شعر در مورد ذوق

شعر در مورد خورشید

]]>
شعر در مورد بندگی خدا 2018-04-14T07:44:32+01:00 2018-04-14T07:44:32+01:00 tag:http://googlewave.mihanblog.com/post/515 مسعود هاشمی شعر در مورد بندگی خدا شعر در مورد بندگی خدا ,شعر درباره بندگی خدا,شعر برای بندگی خدا,شعر در باره بندگی خدا,شعر با بندگی خدا,شعر درمورد بندگی خدا,شعر با کلمه بندگی خدا,شعر با کلمه ی بندگی خدا,شعری در مورد بندگی خدا,شعری درباره بندگی خدا,شعر درباره ی بندگی خدا,شعر کودکانه در مورد بندگی خدا,شعر مفهومی در مورد بندگی خدا,شعرهای کودکانه در مورد بندگی خدا در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد بندگی خدا برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مرا

شعر در مورد بندگی خدا

شعر در مورد بندگی خدا ,شعر درباره بندگی خدا,شعر برای بندگی خدا,شعر در باره بندگی خدا,شعر با بندگی خدا,شعر درمورد بندگی خدا,شعر با کلمه بندگی خدا,شعر با کلمه ی بندگی خدا,شعری در مورد بندگی خدا,شعری درباره بندگی خدا,شعر درباره ی بندگی خدا,شعر کودکانه در مورد بندگی خدا,شعر مفهومی در مورد بندگی خدا,شعرهای کودکانه در مورد بندگی خدا

شعر در مورد بندگی خدا

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد بندگی خدا برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

فکرم همه‌جا هست، ولی پیشِ خدا نیست

سجادهٔ زَردوز که محرابِ دعا نیست

گفتند سر سجده کجا رفته حواست؟

اندیشه سَیّالِ من ـ ای دوست ـ کجا نیست؟!

از شدّتِ اِخلاصِ من عالَم شده حیران

تعریف نباشد، ابداً قصدِ ریا نیست!

از کمّیتِ کار که هر روز سه وعده

از کیفیتش نیز همین بس که قضا نیست

شعر در مورد بندگی خدا

یک‌ ذرّه فقط کُندتر از سرعتِ نور است

هر رکعتِ من حائزِ عنوان جهانی‌ست!

این سجدهٔ سهو است؟ و یا رکعتِ آخر؟

چندی‌ست که این حافظه در خدمتِ ما نیست

ای دلبرِ من! تا غمِ وام است و تورُّم

محراب به یاد خمِ ابروی شما نیست

از بس‌ که پیِ نیم‌ وَجَب نانِ حلالیم

در سجدهٔ ما رونق اگر هست، صفا نیست

بَه بَه، چه نمازی‌ست! همین است که گویند

راهِ شُعَرا دور زِ راهِ عُرَفا نیست

شعر درباره بندگی خدا

من بغیر از تو نه‌بینم درجهان

قادرا پروردگارا جاودان

من ترا دانم ترا دانم ترا

حق ترا کی غیر باشد ای خدا

شعر برای بندگی خدا

ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی

نروم جز به همان ره که توام راه نمایی

همه درگاه تو جویم همه از فضل تو پویم

همه توحید تو گویم که به توحید سزایی

شعر در باره بندگی خدا

ای همه هستی زتو پیدا شده

خاک ضعیف از تو توانا شده

زیرنشین علمت کاینات

ما به تو قائم چو تو قائم بذات

شعر با بندگی خدا

منم که نیست شب و روز جز گنه کارم

گناهکارم و امید عفو می‌دارم

امیدوار به فضل خدا و هر روزی

هزار بار خدا را ز خود بیازارم…

شعر درمورد بندگی خدا

خداوندا دلم را چشم بگشای

به معراج یقینم راه بنمای

به رحمت باز کن گنجینه جود

درونم خوان به شادروان مقصود

شعر با کلمه بندگی خدا

به نام کردگار هفت افلاک

که پیدا کرد آدم از کفی خاک

خداوندی که ذاتش بی‌زوالست

خرد در وصف ذاتش گنگ و لالست

شعر با کلمه ی بندگی خدا

از خدا گم شده‏‌ایم او به جستجوست‏

چون ما نیازمند و گرفتار آرزوست‏

گاهى به‏ برگ لاله نویسد پیام خویش‏

گاهى درون سینه مرغان به‏ هاى و هوست‏

در نرگس آرمید که ببیند جمال ما

چندان کرشمه دان که نگاهش به ‏گفتگوست‏

آهى سحرگهى که زند در فراق ما

بیرون و اندرون، زبر و زیر و چارسوست‏

در خاکدان ما گهر زندگى گم است‏

این گوهرى که گم شده مائیم یا که اوست؟

شعری در مورد بندگی خدا

به نام خداوند جان و خرد

کزین برتر اندیشه برنگذرد

خداوند نام و خداوند جای

خداوند روزی ده رهنمای

شعری درباره بندگی خدا

گر گناهی کردم و دارم، خداوندا، ببخش

چون گنه را عذر می‌آرم، خداوندا، ببخش

پای خجلت را روایی نیست بر درگاه تو

دست حاجت پیش می‌دارم، خداوندا، ببخش

شعر درباره ی بندگی خدا

گر سینه شود تنگ خدا با ما هست

گر پای شود لنگ، خدا با ما هست

دل را به حریم عشق بسپار و برو

فرسنگ به فرسنگ خدا با ما هست

شعر کودکانه در مورد بندگی خدا

به نام خداوند رنگین کمان

خداوند بخشنده مهربان

خداوند سنجاقک رنگ رنگ

خداوند پروانه‌های قشنگ

خدایی که آب و هوا آفرید

درخت و گل و سبزه را آفرید

شعر مفهومی در مورد بندگی خدا

و خدایی که در این نزدیکی است،

لای این شب بوها

پای آن کاج بلند

روی آگاهی آب

روی قانون گیاه…

شعرهای کودکانه در مورد بندگی خدا

الله تویی و ز دلم آگاه تویی

درمانده منم دلیل هرراه تویی

گرمورچه ای دم زند اندر ته چاه

آگه زِ دَمِ مورچه و چاه تویی

شعر در مورد بندگی خدا

بیشتر بخوانید :

شعر در مورد ذوالفقار

شعر در مورد ضربان قلب

شعر در مورد ظهر عاشورا

اشعار اقبال لاهوری

اشعار پروین اعتصامی

]]>
شعر در مورد کتاب و کتابخوانی 2018-04-09T22:20:01+01:00 2018-04-09T22:20:01+01:00 tag:http://googlewave.mihanblog.com/post/513 مسعود هاشمی شعر در مورد کتاب و کتابخوانی شعر در مورد کتاب و کتابخوانی ,شعر در مورد کتاب و کتابخوانی برای کودکان,شعری در مورد کتاب و کتابخوانی,شعر در باره کتاب و کتابخوانی,شعر در مورد هفته کتاب و کتابخوانی,شعر کودکانه درباره کتاب و کتابخوانی,شعر درباره کتاب و کتابخوانی,شعر درباره ی کتاب و کتابخوانی,شعر زیبا در مورد کتاب و کتابخوانی,شعر کودکانه در مورد کتاب و کتابخوانی,شعر در مورد روز کتاب و کتابخوانی,شعری درباره کتاب و کتابخوانی,شعر درباره هفته کتاب و کتابخوانی,شعر درباره روز کتاب و کتابخو

شعر در مورد کتاب و کتابخوانی

شعر در مورد کتاب و کتابخوانی ,شعر در مورد کتاب و کتابخوانی برای کودکان,شعری در مورد کتاب و کتابخوانی,شعر در باره کتاب و کتابخوانی,شعر در مورد هفته کتاب و کتابخوانی,شعر کودکانه درباره کتاب و کتابخوانی,شعر درباره کتاب و کتابخوانی,شعر درباره ی کتاب و کتابخوانی,شعر زیبا در مورد کتاب و کتابخوانی,شعر کودکانه در مورد کتاب و کتابخوانی,شعر در مورد روز کتاب و کتابخوانی,شعری درباره کتاب و کتابخوانی,شعر درباره هفته کتاب و کتابخوانی,شعر درباره روز کتاب و کتابخوانی,شعر درباره ی روز کتاب و کتابخوانی,اشعار زیبا در مورد کتاب و کتابخوانی,شعر کتاب و کتابخوانی,شعر کتاب و کتابخوانی کودکانه

شعر در مورد کتاب و کتابخوانی

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد کتاب و کتابخوانی برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

من یار مهربانم              دانا و خوش زبانم

گویم سخن فراوان              با آن که بی زبانم

پندت دهم فراوان              من یار پند دانم

من دوستی هنرمند              با سود و بی زیانم

از من مباش غافل              من یار پند دانم

شعر در مورد کتاب و کتابخوانی

دوست دارم کتاب هایم را

قصه زیباست، شعر هم زیباست

من همیشه کتاب می خوانم

بهترین دوستم، در این دنیاست

شعر در مورد کتاب و کتابخوانی برای کودکان

قشنگم و تمیزم                 پر از چراغ و میزم

 کتاب دارم فراوان              برای هر کتابخوان

چند تا کتابدار دارم             اعضای بسیار دارم

کتاب ها دسته دسته           در قفسه نشسته

کتاب دانه دانه                   بزرگ و کودکانه

چیده شده مرتب                از هنر و از ادب

کتاب مهربانند                   رفیق کودکانند

کتاب ها را باز کنید            با آنها پرواز کنید !

شعری در مورد کتاب و کتابخوانی

آی قصه قصه قصه              نون و پنیر و پسته

بازم کتاب قصه              کنار من نشسته

عجب کتاب نازی!              عجب کتاب نابی!

بابام برام خریده              به به چه انتخابی

وا می کنم با شادی              صفحه اولش را

مثل نویسنده ها              اول میگم بسم الله

شعر در باره کتاب و کتابخوانی

کتاب من یه قصه اس قصه ای از یه دنیا

کتاب من یه دوسته دوست همه بچه ها

کتاب چه مهربونه هر چیزی رو میدونه

یاد میگیریم از کتاب درسای خوب و زیبا

شعر در مورد هفته کتاب و کتابخوانی

بچـــــــــــه ها من کتابم اماده جوابم

 از دست بچــه لوس، همیشه در عذابـم

 بچه لوس کتاب و می اندازه این ور و اون ور

 جــر می دهـد کاغذاش و از اولش تا آخر

 بچـــــه خوب کتاب و تو قفســه می ذاره

 هـــر وقت که لازم داره از اونجا بر میــداره

شعر کودکانه درباره کتاب و کتابخوانی

نانوشته حرف می‌خوانیم ما          این کتاب نیک می‌دانیم ما

مخزن اسرار او ما یافتیم          نقد گنج کُنج ویرانیم ما

ما به او علم لدنی خوانده‌ایم          این چنین علمی نکو دانیم ما…

شعر درباره کتاب و کتابخوانی

اون چیه که لباس

ورق ورق پوشیده

هزار هزار تا لغت

رو دامنش خوابیده

پیرهنش از کاغذه

رو پوشش از مقوا

رو پیرهنش گاهی هست

نقاشی های زیبا

دوست همه‌ی بچه ها

کتاب خوب و زیبا

شعر درباره ی کتاب و کتابخوانی

در لوح و قلم شاهد آثار کتاب است

سر منزل و مقصود گهربار کتاب است

تاریخ اگر ثبت شده در صف ایام

تصویر ُرخش در خور گفتار کتاب است

رب ازلی نور جلی بر قلم آموخت

بنویس که این دفتر پر بار کتاب است

شعر زیبا در مورد کتاب و کتابخوانی

حریفی که از وی نیازرد کس

بسی آزمودم، کتاب است و بس

رساند سخن را به خـوبی به بن

به بسم‌الله آغاز سازد سخن

شعر کودکانه در مورد کتاب و کتابخوانی

ما سی قفسه کتاب داریم

یک مشت کتاب ناب داریم

در مورد اکثر مسائل

در این قفسه جواب داریم

هر جا سخن از کتاب باشد

حرف و سخن و خطاب داریم

در خواندن و فهماشان اگر کُند

در فخر به آن شتاب داریم

شعر در مورد روز کتاب و کتابخوانی

کتابِ عشق بر طاقِ بلند است 

ورایِ دستِ هر کوته پسند است 

فروگیر این کتاب از گوشه طاق 

که نگشودش کس و فرسودش اوراق 

شعری درباره کتاب و کتابخوانی

دلم را ورق می‌زنم به دنبال نامی که گم شد

در اوراق زرد و پراکنده این کتاب قدیمی به دنبال نامی که من…

-من شعرهایم که من هست و من نیست –

به دنبال نامی که تو…

-توی آشنا، ناشناس تمام غزل‌ها

– به دنبال نامی که او… به دنبال اویی که کو؟

شعر درباره هفته کتاب و کتابخوانی

پروانه‌های خشک شده،

آن روز از لای برگ‌های کتاب

شعر پرواز می‌کنند

شعر درباره روز کتاب و کتابخوانی

کتاب‌هایم را بر هم می‌نهم

تا از آنها تخت‌گاهی بیافرینم

و در این پست آباد،

بر آن بایستم

تا تو تنها تو!

مرا ببینی!

شعر در مورد کتاب و کتابخوانی

بیشتر بخوانید :

شعر در مورد باران

شعر در مورد ورزش

شعر در مورد بچه

شعر در مورد ماه فروردین

شعر در مورد کافه

]]>
نعنا و اسهال 2018-04-07T07:26:19+01:00 2018-04-07T07:26:19+01:00 tag:http://googlewave.mihanblog.com/post/512 مسعود هاشمی آشنای با خواص نعنا و اسهال برای درمان این بیماری نعنا و اسهال ،عرق نعنا و اسهال،نعنا اسهال،ماست و نعنا اسهال،نعنا و درمان اسهال،عرق نعناع و اسهال،عرق نعنا اسهال،عرق نعناع برای اسهال،عرق نعناع درمان اسهال،عرق نعناع برای اسهال،عرق نعناع اسهال،عرق نعنا برای اسهال خوبه،عرق نعنا برای اسهال خوب است،عرق نعنا برای اسهال نوزادان،نعنا برای اسهال،نعنا درمان اسهال،خواص نعنا اسهال،نعنا در درمان اسهال،ماست و نعنا برای اسهال،ماست و نعناع برای اسهال،درمان اسهال با ماست و نعنا در این مطلب از سایت جسارت ب

آشنای با خواص نعنا و اسهال برای درمان این بیماری

نعنا و اسهال ،عرق نعنا و اسهال،نعنا اسهال،ماست و نعنا اسهال،نعنا و درمان اسهال،عرق نعناع و اسهال،عرق نعنا اسهال،عرق نعناع برای اسهال،عرق نعناع درمان اسهال،عرق نعناع برای اسهال،عرق نعناع اسهال،عرق نعنا برای اسهال خوبه،عرق نعنا برای اسهال خوب است،عرق نعنا برای اسهال نوزادان،نعنا برای اسهال،نعنا درمان اسهال،خواص نعنا اسهال،نعنا در درمان اسهال،ماست و نعنا برای اسهال،ماست و نعناع برای اسهال،درمان اسهال با ماست و نعنا

نعنا و اسهال ، عرق نعنا و اسهال ، نعنا و درمان اسهال

در این مطلب از سایت جسارت به رابطه مصرف نعنا و اسهال می پردازیم.امیدواریم این مطلب مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد.

خواص نعنا و اسهال

علائم شایع اسهال شامل ناراحتی معده، حالت تهوع، اسهال، درد معده و استفراغ است.

همچنین می‌تواند با تب، سردرد، لرز، درد بدن، پوست خشک و خشکی دهان همراه باشد.

هر کسی می‌تواند دچار اسهال شود، اما کودکان به دلیل سیستم ایمنی ضعیف بیشتر در معرض ابتلاء به آن هستند.

شخصمبتلا به اسهال و استفراغ، آب و مایعات بدنش می‌رود و باید جبران کند.

کم شدن آب بدن در کارکرد طبیعی بدن تأثیر دارد و حتی می‌تواند فرایند درمان را به تأخیر بیاندازد؛ بنابراین،

نوشیدن مقدار زیادی آب و مایعات سوپ و آب برنج. همچنین، استراحت ضروری است. همراه با مایع درمانی و استراحت

نعناع ضد میکروبی و ضد اسپاسم است که به تسکین گاز، نفخ، ناراحتی معده، تهوع و گرفتگی معده و روده کمک می‌کند.

اضافه کردن ۱ قاشق چای خوری برگ‌های نعناع خشک به ۱ فنجان آب جوش. به مدت ۱۰ دقیقه.

برای طعم دادن به آن مقداری عسل بریزید بین وعده‌های غذایی ۳ بار در روز از این چای گیاهی بنوشید. حتی می‌توانید نعناع بدون قند برای آرام کردن معده مثل آدامس بجوید.

مصرف نعنا و اسهال

تهیه فرآورده های نعناع از برگها و سر گلدار گیاه آغاز میشود.

این قسمتهای گیاه حاوی روغن فرار است که می توانید عنصر فعال اولیه نعناع به نام منتول را در آن بیابید.

نعناع دارای ماده ای بنام منتول می باشد که ایجاد احساس خنکی در دهان می کند .

نعنا عضلات معده را تسکین می دهد و روند جریان صفرا را که بدن برای هضم چربی بدن نیاز دارد، بهبود می بخشد.

در نتیجه غذا از طریق معده به سرعت عبور می کند که این امر به رفع بسیاری از ناراحتیهای هاضمه کمک می کند.

نعناع همچنین عضلات را آرام می کند که این کار به بدن کمک می کند تا از گازهای هاضمه دردآور رهایی یابد.

نعنا باد شکن است و گاز معده و روده را از بین می برد.

تقویت کننده معده و بدن است.

برای رفع قولنج و دردهای روده، معده و هضم نشدن غذا، دم کرده نعنا بنوشید.

نعناع کرم های روده و معده را می کشد.

برای از بین بردن سکسکه و دل به هم خوردگی و استفراغ، نعنا را با انار ترش بخورید.

استفاده از نعنا، درد شکم را برطرف می کند.

بیشتر بخوانید :

اسهال

اسهال خونی

زالزالک و اسهال

نعناع

خواص نعناع در لاغری

نعنا و اسهال ، عرق نعنا و اسهال ، نعنا و درمان اسهال

به منظور تسهیل هضم یا رفع ناراحتی معده،‌ روزانه ۳ تا ۴ لیوان چای نعناع میل کنید.

برای درمان استفراغ ۳ تا ۶ گرم برگ نعناع یا ۵ تا ۱۵ قطره تنتور آنرا مصرف کنید.

نعنا و اسهال

برای رفع سکسکه برگ نعناع را بجوید.

برای رفع بوی بد دهان همراه غذا نعناع بخورید.

برای کسانی که در اثر خوردن غذا مسموم شده‎اند سیب‎زمینی را آب‎پز نموده با نعناع خشک مخلوط نموده بعنوان غذا میل کنند.

تحقیقات نشان داده است که انواع کپسولهای پوشش دار نعناع از توانایی تسکین عضلات روده برخوردار هستند.

مصرف اینگونه کپسولها سبب رهایی و بهبود درد این نوع سندرم روحی می گردد.

برای اینکار روزانه سه بار یک تا دو عدد کپسول پوشش دار بین غذا مصرف کنید.

نعنا و اسهال ، عرق نعنا و اسهال ، نعنا و درمان اسهال

مهم‌ترین خاصیت درمانی نعنا، اثربخشی آن بر دردهای دستگاه گوارش شامل درد معده، روده، نفخ، دل‌پیچه، تهوع و اسهال است.

برای این منظور کافی است 10 گرم از نعنا خشک‌شده را در یک لیتر آب دم کرده یا از عرق نعنا استفاده کنید.

نعنا و اسهال

بسیاری از افراد بر این باورند مصرف عرق نعناع بعد از غذا از بروز ناراحتیهای گوارشی پیشگیری می‌کند،

هضم را راحت کرده و نفخ و دل درد های ناشی از آن را کاهش می‌دهد اما یکی از مهمترین ویژگیهای عرق نعناع، رفع اسهال است و افرادی که یبوست دارند

باید این عرق گیاهی را با احتیاط مصرف کنند. البته کیفیت عرق نعنا هم اهمیت زیادی دارد.

به عنوان مثال نوع مرغوب آن باید شفاف باشد و بوی مطبوع آن از شیشه در بسته تا حدودی استشمام شود.

اسانس نعنا را نباید به مقدار زیاد به کودکان و نوزادان خوراند، زیرا روی حرکات تنفسی  و قلب اثر می گذارد و ممکن است خطرناک باشد.

چای نعنا معمولا بی خطر است اما مادران باردار و شیرده باید چای نعنا کم بخورند.

افرادی که دارای سابقه سقط جنین هستند در دوران بارداری از مصرف نعنا باید اجتناب ورزید.

معدود عوارض منفی ناشی از کپسولهای پوشش دار روده ای روغن نعناع عبارت است از : بثورات پوست، سوزش، سردرد، ضربان پایین قلب و لرزش عضله.

نعنا و اسهال ، عرق نعنا و اسهال ، نعنا و درمان اسهال

منتول یا روغن نعنا که روی پوست مالیده شده باشد می تواند سبب بروز التهاب یا بثورات پوستی گردد.

روغن نعناع باید رقیق شود و میزان مصرف آن باید کم باشد چون میزان مصرفی بالا سبب آسیب دیدگی کلیه میشود.

منتول خالص سمی است و نباید مصرف داخلی شود.

نعنا و اسهال

بیشتر بخوانید :

عرق نعناع

نعناع در حاملگی

خواص نعناع برای پوست

خواص نعناع دم کرده


]]>
سردرد پشت سر نشانه چیست 2018-03-12T19:58:16+01:00 2018-03-12T19:58:16+01:00 tag:http://googlewave.mihanblog.com/post/511 مسعود هاشمی سردردهای تنشی رایج ترین نوع سردردها هستند. این سردردها در قسمت پشت و سمت راست سر اتفاق می افتند. این سردردها ممکن است با سفتی گردن یا پوست سر همراه باشند. سردردهای تنشی معمولا مبهم و درد شدید منقبض شونده هستند که با ضربان همراه نیستند. درد در پشت سر نشانه چیست سر درد عروقی : این نوع سر درد معمولاً به صورت درد ناشی از گرفتگی و کشش در یک طرف سر احساس می‌شود. این نوع سر درد می‌تواند با استرس، تشویش، و کم‌خوابی ارتباط داشته باشد. به این ترتیب فرد دچار این شرایط ممکن است به این خاطر سردردهای تنشی رایج ترین نوع سردردها هستند. این سردردها در قسمت پشت و سمت راست سر اتفاق می افتند. این سردردها ممکن است با سفتی گردن یا پوست سر همراه باشند. سردردهای تنشی معمولا مبهم و درد شدید منقبض شونده هستند که با ضربان همراه نیستند.

درد در پشت سر نشانه چیست

سر درد عروقی : این نوع سر درد معمولاً به صورت درد ناشی از گرفتگی و کشش در یک طرف سر احساس می‌شود. این نوع سر درد می‌تواند با استرس، تشویش، و کم‌خوابی ارتباط داشته باشد. به این ترتیب فرد دچار این شرایط ممکن است به این خاطر با حالت تهوع و استفراغ و نیز حساسیت به حرکت، صدا و نور مواجه شود . سر درد میگرنی : میگرن یک نوع سر درد عروقی عود کننده است. این حالت سر درد بیشتر در بین خانم‌ها مشاهده شده و کمتر آقایان را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد. به این ترتیب گاهی اوقات می‌توان برخی از الگوهای خاص سر درد را در بین خانم‌ها مشاهده کرد. تقریباً 40% افراد دچار میگرن با درد در پشت سر خود مواجه می‌شوند. این نوع سر درد می‌تواند به خاطر مشکلات گردن ایجاد شده و از طریق کاهش تعداد دفعات و شدت درد قابل درمان باشد. علائم سر درد میگرنی بسیار شبیه به سر درد عروقی است.

علت های سردرد پشت سر نشانه چیست و درمان سردرد پشت سر

سردرد پشت سر نشانه چیست , درد پشت سر نشانه چیست , درد در پشت سر نشانه چیست , درد ناحیه پشت سر نشانه چیست

سردرد پشت سر نشانه چیست

]]>
خواص سرکه در شامپو برای سلامت مو 2018-03-04T19:36:27+01:00 2018-03-04T19:36:27+01:00 tag:http://googlewave.mihanblog.com/post/510 مسعود هاشمی خواص سرکه در شامپو برای سلامت مو فواید و خواص سرکه در شامپو برای سلامت مو و جلوگیری از ریزش مو در سایت جسارت خواص سرکه در شامپو ، خواص سرکه برای مو ، سرکه در شامپو ، خواص سرکه برای ریزش مو ، ریختن سرکه در شامپو فواید و خواص سرکه در شامپو برای سلامت مو و جلوگیری از ریزش مو در این مطلب از سایت جسارت به خواص سرکه در شامپو می پردازیم.امیدواریم این مطلب مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد. خواص سرکه در شامپو سرکه سیب یکی از مفیدترین و پرکاربردترین انواع سرکه در آشپزی و زیبایی است.

خواص سرکه در شامپو برای سلامت مو

فواید و خواص سرکه در شامپو برای سلامت مو و جلوگیری از ریزش مو در سایت جسارت

خواص سرکه در شامپو ، خواص سرکه برای مو ، سرکه در شامپو ، خواص سرکه برای ریزش مو ، ریختن سرکه در شامپو

فواید و خواص سرکه در شامپو برای سلامت مو و جلوگیری از ریزش مو

خواص سرکه در شامپو , سرکه در شامپو , خواص سرکه برای مو , سرکه سیب برای مو

در این مطلب از سایت جسارت به خواص سرکه در شامپو می پردازیم.امیدواریم این مطلب مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد.

خواص سرکه در شامپو

سرکه سیب یکی از مفیدترین و پرکاربردترین انواع سرکه در آشپزی و زیبایی است. 

از قدیم استفاده از سرکه سیب برای مو نیز مورد توجه بوده است.

در واقع گذشتگان با آزمون و خطا به این نتیجه رسیدند که استفاده از سرکه باعث نرمی، صافی و براق‌شدن ‏موها می‌شود. 

شاید شما نیز شنیده باشید که سرکه سیب برای خارش پوست سر و

خشکی پوست و همچنین در پاکسازی و ناز بین بردن موخوره بسیار تاثیر گذار می‌باشد.

 سرکه سیب یک پاک کننده طبیعی و عالی برای موهاست، موهایتان را سالم نگه داشته،

به آن درخششی سالم بخشیده، از ریزش مو جلوگیری کرده و حجم موهایتان را هم بیشتر می کند.

خواص سرکه در شامپو برای سلامت مو

سرکه سیب یک پاک‌کننده طبیعی و عالی برای موهاست، موهایتان را سالم نگه داشته، به آن درخششی سالم بخشیده،
از ریزش مو جلوگیری کرده و حجم موهایتان را هم بیشتر می‌کند. علاوه بر این، اگر شما یا کسی از خانواده‌تان از شوره مو رنج می‌برد، سرکه سیب می‌تواند جایگزینی
عالی برای محصولات درمانی شیمیایی باشد که هم برای محیط زیست مضر است و هم می‌تواند عوارض‌جانبی در بر داشته باشد.
سرکه سیب با از بین بردن باکتری‌ها و قارچ‌ها که سلامت پوست سرتان را به خطر می‌اندازد، به کنترل شوره سر کمک می‌کند. 
سرکه سیب حاوی میزانی طبیعی و سالم از اسید آلفا هیدروکسی است.
این ماده مهم برای کمک به پاک‌سازی طبیعی بقایای محصولات دیگری است که برای موهایتان استفاده می‌کنید.
فواید و خواص سرکه در شامپو برای سلامت مو و جلوگیری از ریزش مو
خواص سرکه در شامپو , سرکه در شامپو , خواص سرکه برای مو , سرکه سیب برای مو

شما می‌توانید یک قاشق چایخوری سرکه سیب را به شامپو مورد علاقه خود اضافه نموده و مو و پوست خود را با ‏استفاده از آن ماساژ دهید.‏

سرکه سیب بخاطر خواص ضدقارچ و ضدباکتری که دارد می تواند به اندازه یک شامپوی ضدعفونی کننده موثر باشد.

این آن را به محصولی بسیار عالی برای جلوگیری از عفونت پوست سر تبدیل می کند.

همچنین با استفاده از سرکه سیب برای درمان فولیکول هایی که توسط باکتری بسته شده اند

(که باعث ایجاد پوسته پوسته هایی در منافذ موها روی پوست سر می شود) می توانید از ریزش موهایتان جلوگیری کنید.

خواص سرکه در شامپو برای ریزش مو

]]>
آلو بخارا و یبوست درمان خانگی 2018-02-28T07:15:20+01:00 2018-02-28T07:15:20+01:00 tag:http://googlewave.mihanblog.com/post/509 مسعود هاشمی آلو بخارا و یبوست درمان خانگی خواص مصرف آلو بخارا و یبوست درمان خانگی در سایت جسارت آلو بخارا و یبوست ,آلو بخارا یبوست,آلو بخارا برای یبوست,یبوست درمان,یبوست درمان فوری,یبوست درمان خانگی,یبوست درمان گیاهی,یبوست درمان سنتی,یبوست درمان سریع,یبوست درمان قطعی,یبوست درمان طبیعی,درمان یبوست شدید,درمان یبوست کودکان,درمان یبوست فوری,درمان یبوست شدید فوری,درمان یبوست کودکان فوری,درمان فوری یبوست در بارداری,درمان فوری یبوست در طب سنتی,درمان فوری یبوست بارداری,درمان فوری یبوست اطفال,یبوست و

آلو بخارا و یبوست درمان خانگی

خواص مصرف آلو بخارا و یبوست درمان خانگی در سایت جسارت

آلو بخارا و یبوست ,آلو بخارا یبوست,آلو بخارا برای یبوست,یبوست درمان,یبوست درمان فوری,یبوست درمان خانگی,یبوست درمان گیاهی,یبوست درمان سنتی,یبوست درمان سریع,یبوست درمان قطعی,یبوست درمان طبیعی,درمان یبوست شدید,درمان یبوست کودکان,درمان یبوست فوری,درمان یبوست شدید فوری,درمان یبوست کودکان فوری,درمان فوری یبوست در بارداری,درمان فوری یبوست در طب سنتی,درمان فوری یبوست بارداری,درمان فوری یبوست اطفال,یبوست و درمان فوری,برای رفع یبوست درمان خانگی,بهترین درمان یبوست خانگی

خواص مصرف آلو بخارا و یبوست درمان خانگی

آلو بخارا و یبوست , آلو بخارا یبوست , آلو بخارا برای یبوست , یبوست درمان

در این مطلب از سایت جسارت به خواص مصرف آلو بخارا و یبوست درمان خانگی می پردازیم. امیدواریم این مطلب مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد.

آلو به حفظ سلامت قلب نیز کمک می‌کند. این میوه حاوی آنتی‌اکسیدان‌هایی است که به خلاص شدن از شر رادیکال‌های آزاد و جلوگیری از اکسیده شدن کلسترول کمک می‌کند. اکسیده شدن کلسترول تهدیدی برای سلامت رگ‌های خونی سالم است، که ممکن است در نهایت به برخی بیماری‌های قلبی از جمله سکته‌ی قلبی و کلسترول بالا منجر شود. ویتامین C موجود در آلو برای کنترل بیماری‌های قلبی در بیماران دیابتی بی‌نهایت مفید است.

آلو بخارا و یبوست

خواص آلو برای درمان یبوست مورد توجه همه افراد است . با خوردن آلو بیماری کبد را درمان کنید . یکی از خواص آلو دفع کردن اوره و اسید اوریک است . همچنین چربی خون را پایین میاورد . آلو اعصاب را تسکین میدهد و ارامشبخش است . شاید شنیده باشید که آلو ملین خوبی است و یبوست را درمان میکند . آلوی خشک شده بخورید تا خونتان طبیعی شود و درهای مهلکتان از بین برود . از خوص آلو میتوان به رفع خارش بدن ، تقویت اعمال کلیه ها و رفع یبوست، کشندگی کرم هضم غذا ، رفع سوء هاضمه و تقویت اعصاب ارام بخش، محرک دستگاه تغذیه ،  رفع حرارت طبع و مسکن حرارت دل اشاره کرد . 

برخی پژوهش‌ها آلو را با پیشگیری از سرطان، به‌ویژه سرطان سینه، سرطان دستگاه گوارش و دستگاه تنفس در ارتباط می‌دانند. آنتوسیانین‌ها، رنگدانه‌های آبی مایل به قرمز در این میوه هستند که با پاکسازی رادیکال‌های آزاد از بدن در برابر سرطان محافظت می‌کنند. گفته می‌شود ویتامین A موجود در آلو نیز از بدن در برابر سرطان حفره دهان محافظت می‌کند. قدرت آنتی‌اکسیدانی آلو و فیتونوترینت‌های آن پیشرفت سلول‌های سرطان سینه را، بدون کشتن سلول‌های سالم، متوقف می‌کند.

آلو بخارا یبوست

میوه آلو دارای منیزیم – پتاسیم و اهن و همچنین ویتامین‌های E ،C و پیش ساز ویتامین A می باشد که از پیری جلوگیری میکند و سبب شادی و جوانی شما می شود . مصرف الوی خشک کلسترول شما را پایین می اورد . همچنین الوخشک دارای عنصر بور کمیاب است که به همراه کلسیم و ویتامین D موجود در آن از استخوان‌ها محافظت کرده و مانع از بروز پوکی استخوان می‌شود  برای خرد کردن سنگ مثانه از صمغ آلو ۶ بار یعنی هر ۳ ساعت یک حبه نیم گرمی در دهان بگذارید و بمکید .همچنین جهت  درمان تصلب شرائین از خیس کرده آلو صبح ناشتا استفاده کنید.

خواص مصرف آلو بخارا و یبوست درمان خانگی

آلو بخارا و یبوست , آلو بخارا یبوست , آلو بخارا برای یبوست , یبوست درمان

آلو حاوی پتاسیم است که یکی از اجزای مهم سلول‌ها و مایعات بدن است و به کنترل ضربان قلب و فشار خون کمک می‌کند. هم‌چنین این میوه از لخته شده پلاکت‌ها جلوگیری می‌کند که شاید به تصلب شرایط، فشار خون بالا، سکته و بیماری عروق کرونر قلب منجر شود. هم‌چنین فشار خون را در سطح سلامت حفظ می‌کند. فیبر موجود در آلو به پایین آوردن میزان کلسترول نیز کمک می‌کند. آلو حاوی ویتامین B۶ نیز هست، که از افزایش میزان هموسیستئین جلوگیری می‌کند و احتمال حمله‌ی قلبی را پایین می‌آورد.

]]>
زردچوبه و بارداری 2018-02-24T09:50:29+01:00 2018-02-24T09:50:29+01:00 tag:http://googlewave.mihanblog.com/post/508 مسعود هاشمی آشنایی با خواص و عوارض مصرف زردچوبه و بارداری برای جنین و مادر آشنایی با خواص و عوارض مصرف زردچوبه و بارداری برای جنین و مادر در سایت جسارت زردچوبه و بارداری ، زردچوبه در بارداری ، خواص زردچوبه در بارداری ، زردچوبه در دوران بارداری ، زردچوبه برای بارداری مضر است  ، خواص زردچوبه و بارداری ، عوارض زردچوبه و بارداری آشنایی با خواص و عوارض مصرف زردچوبه و بارداری برای جنین و مادر در این مطلب از سایت جسارت به خواص زردچوبه و بارداری می پردازیم.امیدواریم این مطلب مورد توجه شما سرو

آشنایی با خواص و عوارض مصرف زردچوبه و بارداری برای جنین و مادر

آشنایی با خواص و عوارض مصرف زردچوبه و بارداری برای جنین و مادر در سایت جسارت

زردچوبه و بارداری ، زردچوبه در بارداری ، خواص زردچوبه در بارداری ، زردچوبه در دوران بارداری ، زردچوبه برای بارداری مضر است  ، خواص زردچوبه و بارداری ، عوارض زردچوبه و بارداری

آشنایی با خواص و عوارض مصرف زردچوبه و بارداری برای جنین و مادر

زردچوبه و بارداری , خواص زردچوبه و بارداری , عوارض زردچوبه و بارداری , مصرف زردچوبه و بارداری

در این مطلب از سایت جسارت به خواص زردچوبه و بارداری می پردازیم.امیدواریم این مطلب مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد.زردچوبه یکی از ادویه‌های بسیار مقوی و مفید برای سلامت بدن است،اما با وجود همه مزایای این ادویه هندی، مصرف بیش از حد آن می‌تواند سلامت افراد به خطر بیاندازد.

زردچوبه و بارداری

یک زن باردار باید از همه چیزهایی که در دوران بارداری مصرف می کند اطلاعات کافی داشته باشد.زیرا نوزاد می تواند مواد مضر را از طریق بدن او جذب کند. تعیین ایمنی بسیاری از اقلام، به ویژه مواد طبیعی که ممکن است مطالعات یا  ارزیابی های کمی روی آن ها انجام شده باشد،کمی دشوار است. با توجه به گزارش مرکز پزشکی دانشگاه مریلند،زردچوبه هنگامی که برای تهیه غذا استفاده می شود، برای خانم باردار ایمن است. البته بهتر است در مورد هر چیزی که از مصرف آن در حاملگی مطمئن نیستید با پزشکتان مشورت کنید.زردچوبه، که به نام کورکومه لانگا نیز شناخته می شود، گیاهی است که در درجه اول در هند رشد می کند.از ریشه این گیاه در داروها و مواد غذایی استفاده می شود. گاهی نیز مکملی از این گیاه به شکل پودر، عصاره یا کپسول تهیه شده و برای درمان امراض مختلف استفاده می شود. زردچوبه و محصولات تهیه شده با آن را می توانید از فروشگاه مواد غذایی و بهداشتی تهیه کنید. درست است که این ادویه ضد التهابی است وبرای درمان بیماری های ناشی از التهاب مفید است. اما مصرف بیش از حد آن می تواند موجب درد معده و سوزش سر دل شود.

خواص زردچوبه و بارداری

مریم مرادف در گفتگویی فرمود : زردچوبه سرشار از نیاسین، کلسیم، آهن، روی، مس، پتاسیم و منیزیم است و دارای ماده ای به نام کورکومین است که عامل رنگ زردچوبه و آنتی اکسیدانی قوی است که باعث سم زدایی در بدن می شود.وی گفت: کورکومین موجود در زردچوبه ضد سموم کبد، ضد التهاب و ورم، ضد دردهای رماتیسمی و التهابی است.زردچوبه باعث افزایش ترشح انسولین و کاهش قند خون می شود و ادویه ای مناسب برای دیابتی هاست که به دلیل داشتن آنتی اکسیدان های قوی عامل مهمی در پیشگیری از انواع سرطان ها می تواند باشد. این متخصص تغذیه اضافه کرد: از سایر خواص زردچوبه می توان به صفرابر، تحریک کننده ترشحات پانکراس، هضم کننده غذا، خاصیت حل کننده و دفع کننده سنگ مثانه نام برد و برای درمان التهابات لثه می توان جوشانده زردچوبه را قرقره کرد.مراداف گفت: زردچوبه یک اسید چرب بلند و شاخه دار که ضد آلزایمر است. کورکومین موجود در زردچوبه باعث کاهش چربی های بد خون می شود و ضد گرفتگی عروق است.این متخصص تغذیه افزود: زنان حامله و افرادی که به انسداد کیسه صفرا مبتلا هستند کمتر از زردچوبه استفاده کنند.
آشنایی با خواص و عوارض مصرف زردچوبه و بارداری برای جنین و مادر

زردچوبه و بارداری , خواص زردچوبه و بارداری , عوارض زردچوبه و بارداری , مصرف زردچوبه و بارداری

طبق اعلام سایت Medline Plus، زردچوبه در طب سنتی آسیایی کاربرد زیادی دارد. این ادویه برای درمان مشکلات گوارشی استفاده می شود و  خواص ضد التهابی آن برای درمان زخم ها و کاهش علائم آرتریت مفید است.برای زنان بارداری که مشکلات هضم را تجربه می کنند، ممکن است مصرف زردچوبه یک درمان طبیعی جذاب باشد.

عوارض زردچوبه و بارداری

طبق گفته محققان وبسایت Medline Plus، هیچ مطالعه ای در حیوانات نتوانسته است ثابت کند که زردچوبه ای موجب ایجاد بیماری های غیرطبیعی در  جنین می شود.بنابراین احتمال این که جنین زنان باردار با مصرف زردچوبه به نقایص مادرزادی مبتلا شوند کم است. با این حال این محققان اعلام کرده اند که زردچوبه می تواند باعث تحریک رحم شود.بنابراین استفاده آن می تواند موجب شروع انقباضات رحم و جریان قاعدگی شود.تحریک رحم در دوران بارداری، مخصوصا قبل از رسیدن به هفته ۳۷ بارداری خطرناک است. محققان مرکز پزشکی دانشگاه مریلند معتقد اند که زردچوبه برای مصرف زنان باردار ایمن است، اما تنها زمانی که به عنوان ادویه در کنار غذا استفاده می شود.بنابراین مصرف مکمل زردچوبه برای زنان باردار به عنوان یک درمان طبی و جایگزین ایمن نیست.پس اگر از مکمل این گیاه برای درمان امراض خود استفاده می کنید بهتر است باردار نشوید.

مصرف زردچوبه و بارداری

زردچوبه برای زنان باردار مفید است اما می بایست؛ قبل از افزایش مصرف زردچوبه با پزشک خود مشورت کنید.یکی از بزرگترین خطراتی که شما و جنین شما را در سه ماهه اول تهدید میکند آسیب های ژنتیکی است.در سه ماهه اول، شما باید از طریق یک سری از آزمایشات و برخی از داروها و مواد شیمیایی که ممکن است یک تهدید مستقیم برای جنین شما باشد را انجام دهید این موارد در برخی موارد می تواند به آسیب های ژنتیکی منجر شود. آسیب های ژنتیکی می تواند در سقط جنین، انواع مختلف از نقائص هنگام تولد منجر شود.تحقیقات پزشکی نشان داده، مصرف زردچوبه، به ویژه در سه ماه اول بارداری، می توانید جنین شما را در برابر تهدید به آسیب های ژنتیکی محافظت کند.چای زردچوبه در طول بارداری به هیچ وجه توصیه نمی شود. می تواند موجب تحریک انقباضات رحمی و در نتیجه سقط جنین شود.

آشنایی با خواص و عوارض مصرف زردچوبه و بارداری برای جنین و مادر

زردچوبه و بارداری , خواص زردچوبه و بارداری , عوارض زردچوبه و بارداری , مصرف زردچوبه و بارداری

زردچوبه دارای خواص ضد التهابی مختلف است که می تواند کمک به جلوگیری از هر گونه درد یا تورم در دوران بارداری کند.این ادویه همچنین داراری خواص آنتی اکسیدانی است که شما و جنینتان را در برابر هر گونه عفونت محافظت میکند و همچنین ایمنی بدن شما را افزایش دهد.همچنین در هضم مواد غذایی کمک می کند و می تواند کمک به جلوگیری از هر گونه احساس پف کردن و یا یبوست کند.

عوارض زردچوبه و بارداری

اگر شما هر گونه مسائل کیسه صفرا در گذشته داشته اند از زردچوبه استفاده نکنید.اگر دچار دیابت بارداری شده اید زردچوبه مصرف نکنید در برخی موارد، خوردن زردچوبه بیش از حد می تواند موجب لخته شدن خون میشود در نتیجه، دو هفته قبل از جراحی میبایست مصرف زردچوبه را قطع یا کاهش دهید. اگر شما زردچوبه را به مقدار زیاد مصرف کنید،دچار تهوع، اسهال، سوزش سردل یا سوء هاضمه خواهید شد. در حالی که شما حامله هستید،بدن شما به دلیل تغییرات هورمونی مستعد ابتلا به سوء هاضمه و حالت تهوع است.در حالی مزایا و عوارض این ادویه پر خاصیت را مطالعه کردید بهتر از قبل از افزایش مصرف یا قطع آن با پزشک خود مشورت کنید ممکن است پزشک مصرف مداوم آن را تجویز یا به قطع آن دستور دهد.با تمام مزایای گفته شده باید اشاره کرد که زیاده وری در زردچوبه برای قلب مضر است ولی البته اگر آن را با لیمو ترش استفاده کنید اثرات مضرآن را خنثی می سازد .

آشنایی با خواص و عوارض مصرف زردچوبه و بارداری برای جنین و مادر

زردچوبه و بارداری , خواص زردچوبه و بارداری , عوارض زردچوبه و بارداری , مصرف زردچوبه و بارداری

کارشناسان مصرف به اندازه و استاندارد این ادویه را در دوران بارداری بی‌خطر می‌دانند، اما مصرف بیش از حد آن می‌تواند سبب مشکلاتی چون سوء هاضمه،استفراغ، دل درد و مشکلات گوارشی برای مادر شود، از آنجا که دوران بارداری یکی از زمان‌های بسیار مهم و تاثیر گذار در زندگی هر بانویی است و  هرگونه مشکل می‌تواند سلامت جنین را به خطر انداخته و باعث بدنیا آمدن کودک با انواع بیماری‌ها شود،متخصصان توصیه می‌کنند زنان باردار توجه خاصی بر رژیم غذایی خود داشته باشند.آسیب های ژنتیکی می تواند در سقط جنین، انواع مختلف از نقائص هنگام تولد منجر شود. تحقیقات پزشکی نشان داده، مصرف زردچوبه، به ویژه در سه ماه اول بارداری، می تواند جنین شما را در برابر تهدید به آسیب های ژنتیکی محافظت کند.

زردچوبه و بارداری

]]>
قهوه سبز و فشار خون 2018-02-20T11:07:20+01:00 2018-02-20T11:07:20+01:00 tag:http://googlewave.mihanblog.com/post/507 مسعود هاشمی رابطه مصرف قهوه سبز و فشار خون بالا یا پایین چیست؟ قهوه سبز و فشار خون،رابطه قهوه سبز و فشار خون،قهوه سبز و فشار خون بالا،قهوه سبز و فشار خون پایین،مصرف قهوه سبز و فشار خون،رابطه مصرف قهوه سبز و فشار خون،فواید مصرف قهوه سبز و فشار خون،رابطه مصرف قهوه سبز و فشار خون پایین،مضرات مصرف قهوه سبز و فشار خون،تاثیر قهوه سبز بر فشار خون قهوه سبز و فشار خون طبق تحقیقات پزشکی قهوه سبز خواص فراوانی برای سلامتی انسان دارد و در زمینه کنترل بسیاری از بیماری‌ها مفید است.شاید شما هم اسم قهوه سبز ر رابطه مصرف قهوه سبز و فشار خون بالا یا پایین چیست؟

قهوه سبز و فشار خون،رابطه قهوه سبز و فشار خون،قهوه سبز و فشار خون بالا،قهوه سبز و فشار خون پایین،مصرف قهوه سبز و فشار خون،رابطه مصرف قهوه سبز و فشار خون،فواید مصرف قهوه سبز و فشار خون،رابطه مصرف قهوه سبز و فشار خون پایین،مضرات مصرف قهوه سبز و فشار خون،تاثیر قهوه سبز بر فشار خون

قهوه سبز و فشار خون , رابطه مصرف قهوه سبز و فشار خون , رابطه قهوه سبز و فشار خون , تاثیر مصرف قهوه سبز و فشار خون

قهوه سبز و فشار خون

طبق تحقیقات پزشکی قهوه سبز خواص فراوانی برای سلامتی انسان دارد و در زمینه کنترل بسیاری از بیماری‌ها مفید است.شاید شما هم اسم قهوه سبز را این روزها زیاد شنیده باشید، قهوه‌ای که ادعا می‌شود اثرات بی‌نظیری برای کاهش وزن دارد.جالب است بدانید در رابطه با اثر قهوه سبز و ماده موثر موجود در آن که با نام کلروژنیک اسید شناخته می‌شود، بر بسیاری از بیماری‌ها مطالعات متعدد صورت گرفته است و قهوه سبز به عنوان پیشگیری کننده از ابتلا به بیماری‌هایی چون بیماری‌های کبدی، سنگ کیسه صفرا، سیروز کبدی، سرطان کبد، دیابت، مقاومت به انسولین، فشار خون و …. معرفی شده است.اما در رابطه با اثر آن بر لاغری اتفاق نظری وجود ندارد و نظرات متفاوت است.همچنین به علت اینکه قهوه سبز دارای مقادیر کمتری کافئین به نسبت قهوه معمولی می‌باشد، با مصرف قهوه سبز کمتر به عوارض ناشی از کافئین مبتلا خواهید شد.قهوه سبز در حقیقت همان قهوه معمولی خودمان است که هنوز نرسیده است و رنگ سبز آن به علت کال بودن و نرسیده بودن آن است.قهوه سبز به نسبت قهوه معمولی از کافئین کمتری تشکیل شده است و در حدود ۲۰ درصد قهوه معمولی کافئین دارد؛ در نتیجه بسیاری از عوارض ناشی از کافئین در آن کمتر است و در عوض دارای مقادیر فراوانی کلروژنیک اسید می‌باشد و روی فشار خون تاثیر می گذارد.قهه سبز دارای خاصیت آنتی اکسیدان است و برای درمان یبوست هم کاربرد دارد

رابطه مصرف قهوه سبز و فشار خون

به صورت علمی کلروژنیک اسید نوعی کافئیک اسید است که در قهوه معمولی و قهوه سبز وجود دارد . ۸۰۰-۵۰۰ میلی‌گرم کلروژنیک اسید در هر لیتر قهوه معمولی وجود دارد و میزان کلروژنیک اسید موجود در قهوه سبز به مراتب بیشتر از قهوه معمولی است. کلروژنیک اسید همچنین در میوه‌هایی چون: سیب، گلابی، بادمجان، گوجه فرنگی،بلوبری، توت فرنگی، سیب زمینی و گیاه بامبو یافت می‌شود. کلروژنیک اسید به عنوان یک آنتی اکسیدان در سیستم عصبی فعالیت می‌کند و عوامل ایجاد کننده التهاب در سیستم عصبی را سرکوب می‌نماید و به عنوان یک ملین در افراد مبتلا به یبوست کاربرد دارد.

قهوه سبز و فشار خون , رابطه مصرف قهوه سبز و فشار خون , رابطه قهوه سبز و فشار خون , تاثیر مصرف قهوه سبز و فشار خون

همانطور که می دانید قهوه سبز در حقیقت همان قهوه معمولی خودمان است که هنوز نرسیده است و رنگ سبز آن به علت کال بودن و نرسیده بودن آن می باشد. قرص‌های مکمل و یا نوشیدنی‌های قهوه سبز، از این قهوه سبز و کال تهیه می‌شوند. قهوه سبز، آن طعم تلخ و آشنای قهوه معمولی را ندارد و بیشتر به یک نوشیدنی گیاهی شبیه است.قهوه سبز به نسبت قهوه معمولی از کافئین کمتری تشکیل شده است و در حدود ۲۰ درصد قهوه معمولی کافئین دارد؛ در نتیجه بسیاری از عوارض ناشی از کافئین در آن کمتر است و در عوض دارای مقادیر فراوانی کلروژنیک اسید می‌باشد.

قهوه سبز و فشار خون بالا

همانگونه که گفتیم قهوه معمولی از کافئین بیشتری و قهوه سبز از کلروژنیک اسید بیشتری تشکیل شده است.

کافئین اثر افزایش دهنده فشارخون دارد و با مصرف قهوه معمولی انرژی در دسترس بدن افزایش می‌یابد. در نتیجه فشارخون، ضربان قلب و فعالیت سیتسم قلبی عروقی شما افزایش می‌یابد.

اما کلروژنیک اسید باعث کاهش فشار خون می‌شود.

در نتیجه قهوه سبز به دلیل دارا بودن کلروژنیک اسید بالاتر و کافئین کمتر اثرات ضد فشار خون دارد.

تاثیر مصرف قهوه سبز و فشار خون

تاثیرات قهوه و کافئین بر فشار خون و بیماری قلبی در افرادی که فشار خون بالا دارند به طور قطعی مشخص نشده است.

در مطالعه ای که اخیرا در مجله تغذیه بالینی آمریکا چاپ شده است تاثیرات کوتاه مدت و یا بلند مدت مصرف قهوه و کافئین را بر فشار خون بررسی شده و

ارتباط بین مصرف قهوه با احتمال بروز بیماری قلبی را در افرادی که فشار خون بالا دارند نیز ارزیابی گردید.

داده های این بررسی از آزمایشات کنترل شده­ ای که تاثیر کافئین و قهوه را بر روی فشار خون بررسی کرده و

از مطالعات کوهورت انجام شده بر روی ارتباط بین مصرف قهوه و بیماری قلبی، گردآوری شده است.

در پنج بررسی انجام شده مشخص شد وجود 200-300  میلی گرم کافئین در خون، باعث افزایش  حدود 1/8 میلی متر جیوه فشار سیستولیک قلب و

حدود 7/5 میلی متر جیوه فشار دیاستولیک قلب می شود. این افزایش فشار خون در یک ساعت بعد از مصرف کافئین دیده شد و کمتر از سه ساعت نیز طول کشید.

در سه مطالعه ای که بر روی اثرات طولانی مدت (دو هفته ای) قهوه انجام شده بود، در مقایسه با رژیمهای بدون کافئین و نیز رژیم هایی با قهوه ی بدون کافئین، افزایش فشار خون دیده نشده بود.

در مرحله ی آخر، در هفت مطالعه ی کوهورت انجام شده هیچ شواهدی مبنی بر وجود ارتباط بین مصرف دائمی قهوه و افزایش خطر بیماری قلبی یافت نشد.

در افرادی که فشار خون بالا دارند، مصرف کافئین باعث افزایش ناگهانی فشار خون کوتاه مدت ( به مدت سه ساعت) می شود.

با این وجود، شواهد موجود ارتباطی را بین مصرف طولانی مدت قهوه و افزایش فشار خون و

یا بین مصرف دائمی قهوه و افزایش خطر بیماری های قلبی در افرادی که سابقه ی فشار خون بالا دارند، نشان نمی دهد. 

قهوه سبز و فشار خون , رابطه مصرف قهوه سبز و فشار خون , رابطه قهوه سبز و فشار خون , تاثیر مصرف قهوه سبز و فشار خون

همانطور که مشخص شد قهوه ممکن است فشار خون افراد را افزایش بدهد اما در طولانی مدت تاثیر منفی بر روی فشار خون و نیز بیماری های قلبی ندارد؛

]]>
مصرف برگ سنا در دوران شیردهی 2018-02-18T06:48:01+01:00 2018-02-18T06:48:01+01:00 tag:http://googlewave.mihanblog.com/post/506 مسعود هاشمی عوارض مصرف برگ سنا در دوران شیردهی و بارداری برای نوزاد و مادر عوارض مصرف برگ سنا در دوران شیردهی و بارداری برای نوزاد و مادر در سایت جسارت مصرف برگ سنا در دوران شیردهی ، خواص مصرف برگ سنا در دوران شیردهی ، عوارض مصرف برگ سنا در دوران شیردهی ،مصرف برگ سنا در دوران شیردهی برای رفع یبوست ، مصرف برگ سنا در دوران شیردهی برای لاغری عوارض مصرف برگ سنا در دوران شیردهی و بارداری برای نوزاد و مادر در این مطلب از سایت جسارت به خواص مصرف برگ سنا در دوران شیردهی می پردازیم.امیدواریم این مطلب

عوارض مصرف برگ سنا در دوران شیردهی و بارداری برای نوزاد و مادر

عوارض مصرف برگ سنا در دوران شیردهی و بارداری برای نوزاد و مادر در سایت جسارت

مصرف برگ سنا در دوران شیردهی ، خواص مصرف برگ سنا در دوران شیردهی ، عوارض مصرف برگ سنا در دوران شیردهی ،مصرف برگ سنا در دوران شیردهی برای رفع یبوست ، مصرف برگ سنا در دوران شیردهی برای لاغری

عوارض مصرف برگ سنا در دوران شیردهی و بارداری برای نوزاد و مادر

مصرف برگ سنا در دوران شیردهی , خواص مصرف برگ سنا در دوران شیردهی , عوارض مصرف برگ سنا در دوران شیردهی , مصرف برگ سنا در دوران شیردهی برای یبوست

در این مطلب از سایت جسارت به خواص مصرف برگ سنا در دوران شیردهی می پردازیم.امیدواریم این مطلب مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد.

سنا یکی از معروفترین داروهای گیاهی است که سوء مصرف از آن بسیار شایعتر از مصرف صحیح آن است سنا در پیشگیری از بروز یبوست، اگزمای فصلی، رماتیسم موثر می باشد.

مصرف برگ سنا در دوران شیردهی

معمولا افراد مبتلا به یبوست از سنا استفاده می کنند. به منظور کم کردن یبوست بهتر است که 1/2 قاشق چایخوری از عصاره مایع سنا و

یا کپسول و قرص 50 یا100 میلی گرمی سنا را مصرف کنید. معمولا در ظرف مدت زمان 6 – 12 ساعت پس از مصرف سنا اجابت مزاج رخ می دهد.

چای سنا نیز موجود می باشد، اما بدلیل ناخوشایند بودن مزه طبیعی سنا بهتر است که این چای با اسانس یا چای دیگری ترکیب شود.

عوارض مصرف برگ سنا در دوران شیردهی و بارداری برای نوزاد و مادر

مصرف برگ سنا در دوران شیردهی , خواص مصرف برگ سنا در دوران شیردهی , عوارض مصرف برگ سنا در دوران شیردهی , مصرف برگ سنا در دوران شیردهی برای یبوست

سنا حاوی گلیکوزیدها می باشد، گروهی از ترکیبات ارگانیک که معمولا در تمامی گیاهان وجود دارد.

این ترکیبات با نرم کردن ماهیچه ها به هنگام عبور غذاهای هضم شده از روده ها، در قالب ملین عمل می کنند و بدین ترتیب به افزایش حجم مدفوع و

خروج آن از روده کمک می کنند. پروسه مذکور بواسطه زنجیره ای از اسیدهای چرب انجام می گیرد که

باعث بهتر شدن عمل گوارش، تخمیر و نیز تبدیل موفقیت آمیز گلیکوزیدها به عوامل ملینی می شود.

عوارض مصرف برگ سنا در دوران شیردهی

 سنا یکی از عناصر سازنده شیاف مسهل Senokot می باشد. این شیاف به منظور کمک به رفع یبوست و از طریق مقعدی مورد استفاده قرار می گیرد.

بطور کلی سنا مسهل و آرام بخش ، ضدعفونی کننده و حشره کش ، التیام دهنده زخم ها ، معرق ،‌ مدر ،‌ ضد کرم ،

ضد خونریزی رحمی ، پادزهر گزیدگی سموم حیواناتی مانند مار ، تسکین دهنده قوای شهوانی و تقویت کننده قوه بینایی می باشد.

برای درمان یبوست اطفال می توان دم کرده غلیظ آن را به شکم طفل ملیده و یا مادر از دم کرده بخورد تا یبوست طفل درمان گردد.

حدود ۱۰ گرم برگ سنا را دم کرده و کم کم میل کنید مسهل بسیار قوی بوده و برای رفع یبوست مفید است.

دم کرده سنا باعث جذب مواد زائد از مغز و شش ها و دیگر دستگاه های داخلی جذب کرده و از دستگاه گوارش دفع می کند. برای درمان سرع ، سر دردهای کهنه ،

تنگی نفس و جوش های کهنه ای که با معالجات سطحی و جلدی مداوا نشده اند و همچنین برای درمان وسواس موثر می باشد.

خواص مصرف برگ سنا در دوران شیردهی

از نوشیدن سنا بمدت بیشتر از 7 روز متوالی خودداری کنید.

گذشته از این مصرف این گیاه در زنان باردار یا شیرده و نیز کودکان زیر12 سال ممنوع می باشد.

سنا یک ملین نسبتا قوی می باشد، از اینرو می بایستی تنها به هنگام نیاز و به میزان متعادل مصرف شود.

مصرف مدوام سنا می تواند موجب وابستگی به آن شود، بنابراین نمی بایستی آنرا به شکل روزانه مصرف کرد.

این نکته را بخاطر داشته باشید که یبوست های شدید نیازمند مراقبت های پزشکی می باشند.

در آخر لازم به ذکر است که نمی بایستی از سنا به منظور پیشگیری از بروز یبوست استفاده کرد.

عوارض مصرف برگ سنا در دوران شیردهی و بارداری برای نوزاد و مادر

مصرف برگ سنا در دوران شیردهی , خواص مصرف برگ سنا در دوران شیردهی , عوارض مصرف برگ سنا در دوران شیردهی , مصرف برگ سنا در دوران شیردهی برای یبوست

مصرف سنا در دوران شیردهی در مواردی که بیش از حد استفاده شود اثرات ملینی بر شیرخوار دارد.

مصرف برگ سنا در دوران شیردهی

زنان شیرده و باردار نباید از سنا استفاده کنند چون ماده موثر آن در ادرار و شیر ظاهر شده و باعث ناراحتی در نوزاد می گردد.

مصرف بیش از حد برگ سنا باعث ایجاد فلجی می گردد.

میزان مصرف روزانه ی برگ سنا برای افراد بزرگسال، بین نیم تا یک گرم است که می‌ توان بر روی آن

حدود یک استکان آب ریخت و 10 دقیقه جوشاند، سپس صاف کرد و میل نمود.

بهترین زمان مصرف شب هنگام است.

گرچه می‌ توان این محلول تلخ را با نبات یا عسل شیرین کرد، ولی تلخی آن کاملاً از بین نمی‌رود.

در مصرف سنا نباید زیاده‌ روی کرد، چرا که ممکن است باعث اسهال شدید گردد. همچنین نباید از سنا به‌ طور ممتد و طولانی استفاده کرد،
چون باعث تنبلی روده می‌ گردد. بهتر است پس از دو هفته استفاده، یک یا دو هفته مصرف آن را قطع نماییم. 

نکته قابل توصیه دیگر این است که سنا نباید در افراد کمتر از ده سال مصرف شود.

عوارض مصرف برگ سنا در دوران شیردهی و بارداری برای نوزاد و مادر

مصرف برگ سنا در دوران شیردهی , خواص مصرف برگ سنا در دوران شیردهی , عوارض مصرف برگ سنا در دوران شیردهی , مصرف برگ سنا در دوران شیردهی برای یبوست

سنا با تاثیرات متقابلی که بر باکتری های مجاری گوارشی دارد منجر به بروز انقباضات روده ای می شود.

این انقباضات در اثر آنتراکینونها بوجود می آید که در سنا وجود دارند. مشتقات آنتراکینون گلیکوزید دیمر با عنوان گلیکوزید سنا یا sennosides شناخته شده اند.

علت چنین نامگذاری وجود مقادیر زیادی از این مواد در سنا می باشد. اشکال عمده این گلیکوزیدها اغلب با عناوین A ، B، C، Dمطرح می شوند.

مصرف برگ سنا در دوران شیردهی

]]>
مضرات و خواص آلو خشک و یبوست را رفع کردن 2018-02-17T07:11:50+01:00 2018-02-17T07:11:50+01:00 tag:http://googlewave.mihanblog.com/post/505 مسعود هاشمی مضرات و خواص آلو خشک و یبوست را رفع کردن آلو خشک و یبوست,آلو خشک یبوست,آلو خشک برای یبوست,رفع یبوست,رفع یبوست در کودکان,رفع یبوست نوزاد,رفع یبوست در بارداری,رفع یبوست بعد از زایمان,رفع یبوست نوزاد یک ماهه,رفع یبوست بارداری,رفع یبوست در دوران بارداری,رفع یبوست نوزادان,رفع یبوست کودک,رفع یبوست در کودکان زیر دو سال,رفع یبوست در کودکان زیر یک سال,رفع یبوست در کودکان زیر 2 سال,درمان یبوست در کودکان,درمان یبوست در کودکان زیر 2 سال,درمان یبوست در کودکان 4 ساله,درمان یبوست در کودکان زیر ی

مضرات و خواص آلو خشک و یبوست را رفع کردن

آلو خشک و یبوست,آلو خشک یبوست,آلو خشک برای یبوست,رفع یبوست,رفع یبوست در کودکان,رفع یبوست نوزاد,رفع یبوست در بارداری,رفع یبوست بعد از زایمان,رفع یبوست نوزاد یک ماهه,رفع یبوست بارداری,رفع یبوست در دوران بارداری,رفع یبوست نوزادان,رفع یبوست کودک,رفع یبوست در کودکان زیر دو سال,رفع یبوست در کودکان زیر یک سال,رفع یبوست در کودکان زیر 2 سال,درمان یبوست در کودکان,درمان یبوست در کودکان زیر 2 سال,درمان یبوست در کودکان 4 ساله,درمان یبوست در کودکان زیر یک سال,درمان یبوست در کودکان 3 ساله,درمان یبوست در کودکان,رفع یبوست نوزاد 6 ماهه,رفع یبوست نوزاد شیرخوار,رفع یبوست نوزاد 5 ماهه,رفع یبوست نوزاد نه ماهه,رفع یبوست نوزاد چند روزه,رفع یبوست نوزادان شیرخوار,رفع یبوست نوزاد طب سنتی,درمان یبوست در بارداری نی نی سایت,درمان یبوست در بارداری طب سنتی,راههای رفع یبوست در بارداری

آلو خشک و یبوست,آلو خشک یبوست,آلو خشک برای یبوست,,رفع یبوست

در این مطلب از سایت جسارت به مضرات و خواص آلو خشک و یبوست را رفع کردن می پردازیم . امیدواریم این مطلب مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد . پزشکان آلو خشک را بهترین درمان برای یبوست می دانند.جوانه خوراکی ماش برای کودکان بسیار مفید است. اگر فرزند کم وزنی دارید و به دنبال روشی برای مقوی کردن غذای آن هستید، می توانید از جوانه ماش در رژیم غذایی کودک خود استفاده کنید. کودکانی هستند که جنب و جوش بالایی دارند و با وجود تغذیه خوب، اما در میان همسن و سالان خود لاغر به نظر می رسند. و این موضوع بیانگر این است که میزان انرژی دریافتی آن از انرژی و فعالیت کودک کمتر است، بنابراین می بایست در تغذیه فرزند خود تغییراتی ایجاد کنیم. سوپ یکی از غذاهای مورد علاقه کودکان است. با اضافه کردن جوانه ماش به سوپ، می توان نیاز کودک را به ویتامین های گروه b و c تأمین کرد. وجود جوانه ماش در غذای کودک علاوه بر تنوع غذایی، به هضم غذا نیز کمک خواهد کرد. بهترین زمان استفاده از جوانه در تغذیه کودک پس از ده ماهگی است. دقت داشته باشید که فرزند شما نسبت به این ماده غذایی حساسیت نداشته باشد.

یبوست یکی از شایع ترین بیماری های عصر حاضر است. از نظر پزشکی دفع مدفوع سخت، ناکامل یا با تعداد کم همه به معنای یبوست است. هر قدر حرکات روده بزرگ کندتر باشد سلول های روده فرصت خواهند داشت تا آب بیشتری از مواد دفعی باز جذب کرده و به این ترتیب مدفوع خشک تر و سخت تر می شود. در خیلی موارد یبوست مزمن می تواند نشان دهنده یک بیماری زمینه ای باشد. برای تمام افراد بالای 50 سال که از یبوست مزمن رنج می برند انجام تست غربالگری کولونوسکوپی و رد کردن مشکلات روده بزرگ ضروری است.

آلو خشک و یبوست

ین میوه کم و بیش در مناطق مختلف پرورش می یابد که دارای انواع مختلفی مثل : آلو بخارا ، آلو زرد ، آلو سیاه ، آلوچه و … می باشد.در تهیه غذاهای مختلفی مثل : مرغ ، کوفته ، خورشت به ، خورشت سیب ، خورشت اسفناج و فسنجان بکار می رود. آلو دارای خواص درمانی چون ضد یبوست ، برطرف کننده تب ، صفرا ، خشکی مزاج و غلظت خون است.

آلو خشک و یبوست,آلو خشک یبوست,آلو خشک برای یبوست,,رفع یبوست

مهم ترین عامل افزایش حرکات روده فعالیت بدنی است و در صورتی که با نوشیدن مایعات کافی همراه گردد باعث اجابت مزاج راحت و منظم می شود. اگر آب و سایر نوشیدنی ها به میزان کافی مصرف نشود باعث می شود سلول های روده مجبور به بازجذب آب و حفظ آن شوند و مدفوع خشک شود.

آلو خشک یبوست

* آلوی سیاه حرارت درونی بدن را فرو می نشاند. * آلو حالت تهوع را از بین می برد. از این رو افرادی که به حالت تهوع و سرگیجه مبتلا می باشند ، بهتر است روزانه چند عدد آلو بمکند. * آلو ضد تب و سردردهای صفراوی است. * آلو طبیعتی سرد دارد ، پس برای افراد گرم مزاج مناسب است.

* آلوی سیاه در مبتلایان به خارش بدن مانند خارش پشت، زیربغل ، گردن ، شانه مؤثر است. طبیعی ترین، بهترین، و بی خطرترین راه معالجه یبوست و بواسیر ، استفاده از اشکال مختلف آلو و آلوی خشک است که باید آن را به شکل پخته یا خیس کرده مصرف کنند.

* آلو تقویت کننده و تنظیم کننده دستگاه هاضمه است . * خوردن آلوی تازه یا پخته و یا کمپوت آلو برای درمان بیماران مبتلا به روماتیسم ، نقرس و تصلب شرائین مفید است. * مصرف آلو به صورت پخته برای افراد ضعیف و مسن بهتر است، زیرا آلوی خام دیرهضم می شود.

آلو خشک و یبوست,آلو خشک یبوست,آلو خشک برای یبوست,,رفع یبوست

یبوست یکی از موضوعاتی است که بیشتر افراد در مورد آن نمی توانند به راحتی صحبت کنند. اگر شما هم از یبوست رنج می برید به خوبی آگاه هستید که مشکلی است که می تواند دردآور باشد و برای مدتی طولانی شما را درگیر خود نماید. تقریبا تمام افراد در طول زندگی خود یبوست را تجربه می کنند. مطالعات نشان می دهد که مشکل ییوست در زنان و افراد مسن بیشتر رایج است و حدود ٢ درصد افراد در جامعه با آن درگیر هستند.

آلو خشک برای یبوست

* آلو در معالجه کم خونی ، ضعف و ناتوانی و خستگی جسمی مفید است. * آلو سرشار از ویتامین های A و C ، کربوهیدرات ( مواد نشاسته ای )، آهن ، کلسیم و سایر املاح می باشد. * آلوی خشک برای مبتلایان به سوء هاضمه بسیار مفید است.

* برگه آلو، بهترین ضد سم می باشد. * برگه آلو، دستگاه هاضمه را در بدن تنظیم می نماید. * غنی از منیزیم ، سدیم ، فسفر و پتاسیم است. * به مقدار کافی فیبر غذایی را برای بدن تامین می کند. * در حفظ سلامتی کبد موثر بوده و باعث سم زدایی از سیستم گوارشی می شود.

همچنین در مبارزه با عفونت و تب های روده ای بسیار حائز اهمیت است. * از آنجا که حاوی مقدار زیادی فسفر است، در افزایش قدرت فعالیت های ذهنی تاثیرگذار می باشد. * نوشیدن آب آلو در دفع انگل های معده بسیار موثر می باشد.

آلو خشک و یبوست,آلو خشک یبوست,آلو خشک برای یبوست,,رفع یبوست

یبوست وقتی اتفاق می افتد که حرکات روده کند تر از حد نرمال و یا کمتر از از مقدار طبیعی خود شود. تعداد دفعات طبیعی دفع از یک فرد به فرد دیگر متفاوت است، برای برخی افراد ٣ بار دفع در طول روز و برای برخی دیگر ٢ بار، ١ بار درروز و بعضی ٣ بار در طول یک هفته است ، نداشتن دفع بیشتر از ٣ روز یبوست به شمار رفته و موجب سفت شدن مدفوع و لذا سخت تر شدن عمل دفع می گردد.

رفع یبوست

پژوهشگران معتقدند از آلو مى‏توان به عنوان ضدعفونى‏کننده غذا استفاده کرد. آلوى خشک خواص ضد میکروبى دارد که مى‏تواند خطر آلودگى گوشت را کم کند. افزودن آلو یا عصاره آن به گوشت قیمه شده، به میزان قابل توجهى از رشد میکروب ها جلوگیرى مى‏کند.

هر چند ادویه نیز مى‏تواند نقش مشابهى ایفا کند، اما عصاره آلو طعم اندکى دارد و به همین دلیل طعم اصلى غذا را تغییر نمى‏دهد. افزودن 3 درصد عصاره آلو، بیش از 90 درصد مانع از رشد میکروب ها مى‏شود. آلو به دلیل کمک به مرطوب ماندن گوشت، کیفیت گوشتى را که دوباره گرم مى‏شود، بهبود مى‏بخشد.

آلو خشک و یبوست

]]>
انگور یاقوتی 2018-02-11T05:28:23+01:00 2018-02-11T05:28:23+01:00 tag:http://googlewave.mihanblog.com/post/504 مسعود هاشمی خواص و کالری انگور یاقوتی همراه عکس انگور یاقوتی سیستان  در این مطلب از سایت جسارت به توضیحاتی در مورد انگور یاقوتی می پردازیم.انگور یکی از میوه هایی است که طبق روایات ائمه اطهار از میوه های بهشتی است و خواص فراوانی دارد.این میوه جزو معدود میوه هایی است که دارای انواع مختلفی است.در این مطلب به انگور یاقوتی می پردازیم عکس/”> در این مطلب از سایت جسارت به خواص و کالری انگور یاقوتی همراه عکس انگور یاقوتی سیستان می پردازیم. امیدواریم این مطلب مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد.

خواص و کالری انگور یاقوتی همراه عکس انگور یاقوتی سیستان 

در این مطلب از سایت جسارت به توضیحاتی در مورد انگور یاقوتی می پردازیم.انگور یکی از میوه هایی است که طبق روایات ائمه اطهار از میوه های بهشتی است و خواص فراوانی دارد.این میوه جزو معدود میوه هایی است که دارای انواع مختلفی است.در این مطلب به انگور یاقوتی می پردازیم

عکس/”>انگور یاقوتی , انگور یاقوتی به انگلیسی , انگور یاقوتی+خواص , انگور یاقوتی سیستان

در این مطلب از سایت جسارت به خواص و کالری انگور یاقوتی همراه عکس انگور یاقوتی سیستان می پردازیم. امیدواریم این مطلب مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد.

انگور گذشته از خواص درمانی فراوانی که دارد ، عوارضی نیز دارد ؛ برای گرفتگی کبد و نفخ های کلیه مضر است . آب آن برای معدهای تر و نفخی مضراست . و ایجاد گاز و نفخ معده می کند. اسراف در خوردن آب انگور به طور مداوم ایجاد سنگ کلیه می کند . لذا مصرف کنندگان فوق را باید مدّنظر قرار دهید . انگور هم لاغر کننده است و هم چاق کننده . بدین گونه که اگر انگور را از صبح تا ظهر ، خالی میل کنید لاغر کننده است و اگر آن را همراه با غذا میل کنید چاق کننده است .

انگور یاقوتی

انگور یاقوتی : انگوری است زود رس, به رنگ قرمزبا حبه های ریز وخوشه های متراکم ,که بیشتر مصرف تازه خوری دارد.باتوجه به زود رس بودن , تقریبا” اولین انگوری است که وارد بازار میشود. خواص انگور یاقوتی و چگونگی استفاده آن برای رفع سوء مزاج در ضمن رژیم غذایی ؛ 1-انگور یاقوتی برای بیماری های آرتریت روماتوئید ،ورم مفاصل ، روماتیسم مفصلی، درمان نقرس مفید و استخوان ها و سینوس ها را نیرومند ، سل، یبوست، بواسیر ، برونشیت، سیاه سرفه اثر شفابخش دارد. 2- آب تازه آن برای درمان

 

استان سیستان و بلوچستان با توجه به تنوع آب و هوایی و وسعتش از ظرفیت های بی نظیر و ناشناخته ای در زمینه های مختلف برخوردار است که یکی از این ظرفیت ها موضوع تنوع محصولات کشاورزی در این استان است. به عنوان نمونه هندوانه های با کیفیت منطقه بلوچستان که در فصل زمستان و همزمان با شب یلدا برداشت می شود یکی از این ظرفیت ها است، اما ظرفیت های کشاورزی این استان بسیار فراتر از این ها است یکی از این ظرفیت ها برداشت انگور یاقوتی در منطقه سیستان است. انگور یاقوتی یا «مروارید سیستان» از جمله محصولاتی است که به دلیل تحمل بالای شرایط سخت محیطی مختص این منطقه است و یکی از زود رس ترین انواع انگورها در کشور است.

انگور یاقوتی به انگلیسی

انگور یکی از گیاهان دارویی است که در طب سنتی مصرف می شود.  غلیظ بودن خون، اکسیداسیون سریع کلسترول، سفت و سخت شدن رگ ها دلایل اصلی بروز بیماری های قلبی و تصلب شرایین است. اکسیداسیون کلسترول راکاهش می دهد، نمایه گلایسمیک این میوه پایین است و در نتیجه میزان قند خون را به آهستگی افزایش می دهد.

 

چهل روز به جای صبحانه انگور سبز فراوان بخورید و تا ظهر هیچ چیز دیگری نخورید . بدن را لاغر می کند . اسید اوریک را کم می کند و سمومات را بر طرف می سازد ، خون را صاف و کم خونی را درمان می کند و فشار خون را پائین می آورد ، استسقاء و بواسیر و تشنجات عصبی و امراض روانی را درمان می کند ، از خونریزی ریه جلوگیری می نماید ، درد معده ، ضعف معده و سوء هاضمه که از اثر پرخوری باشد را بر طرف می نماید ، نفخ شکم و یبوست معده را بر طرف می سازد .

انگور یاقوتی+خواص

پرهیزات : مصرف زیاد انگور باعث دل پیچه و اسهال می شود، بنابراین در خوردن آن افراط نکنید. مصرف مداوم آب انگور باعث ایجاد سنگ کلیه و رسوبات در دستگاه ادراری می شود. خوردن آب سرد بلافاصله پس از خوردن انگور، برای معده زیان آور است. مضرات : مصرف انگور برای مبتلای . هر یکصد گرم آن 60 کیلو کالری انرژی تولید می کند .

انگور یاقوتی

]]>
خواص نعناع در لاغری 2018-02-05T22:38:16+01:00 2018-02-05T22:38:16+01:00 tag:http://googlewave.mihanblog.com/post/503 مسعود هاشمی آشنایی با خواص نعناع در لاغری و خواص عرق نعناع برای لاغری آشنایی با خواص نعناع در لاغری و خواص عرق نعناع برای لاغری در سایت جسارت خواص نعناع در لاغری ،خواص پونه در لاغری ، خواص عرق نعناع در لاغری ، خواص نعناع برای لاغری ، خواص نعناع و لاغری،خواص پونه برای لاغری،خواص عرق نعناع برای لاغری،خواص عرق نعنا در لاغری،خاصیت عرق نعنا در لاغری،خواص عرق نعنا برای لاغری،خواص چای نعناع برای لاغری آشنایی با خواص نعناع در لاغری و خواص عرق نعناع برای لاغری نعنا گیاهی است از رده دولپه ای های پیو

آشنایی با خواص نعناع در لاغری و خواص عرق نعناع برای لاغری

آشنایی با خواص نعناع در لاغری و خواص عرق نعناع برای لاغری در سایت جسارت

خواص نعناع در لاغری ،خواص پونه در لاغری ، خواص عرق نعناع در لاغری ، خواص نعناع برای لاغری ، خواص نعناع و لاغری،خواص پونه برای لاغری،خواص عرق نعناع برای لاغری،خواص عرق نعنا در لاغری،خاصیت عرق نعنا در لاغری،خواص عرق نعنا برای لاغری،خواص چای نعناع برای لاغری

آشنایی با خواص نعناع در لاغری و خواص عرق نعناع برای لاغری

خواص نعناع در لاغری ، خواص عرق نعناع در لاغری ، خواص نعناع برای لاغری ، خواص نعناع و لاغری

نعنا گیاهی است از رده دولپه ای های پیوسته گلبرگ که سردسته تیره نعناعیان و از سبزی های خوراکی است. این گیاه تمام اسانس ها و خواص پونه را دارد؛ ولی برگ هایش کرک کم تری دارند و بریدگی های کنار برگ های آن بیش تر از پونه و اسانس آن نیز ملایم تر است. نعنا گیاهی است با ریشه هوایی و ساقه های مستقیم و چهارگوش ، و برگ های آن به طول 3 تا 5 سانتی متر ، متقابل ، نیزه ای یا دوکی است ، حاشیه ی آن دارای بریدگی های عمیقی است ، بریدگی های کناره آن نوک تیز است. کرک برگ های نعنا کم است. نعنا سبز معمولادر سرتاسر جهان کشت می شود. این گیاه در نواحی شمال ایران و اطراف تهران به حالت وحشی و پرورشی می روید.

خواص نعناع در لاغری

در این مطلب از سایت جسارت به آشنایی با خواص نعناع در لاغری و خواص عرق نعناع برای لاغری می پردازیم.امیدواریم این مطلب مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد.تحقیقات جدید نشان داده که نعناع می تواند به چربی سوزی و کاهش وزن افراد چاق کمک کند.محققان ایتالیایی دانشگاه ˈپادواˈ موفق به کشف مکانیزم جدیدی برای لاغر شدن با استفاده از منتول (جوهر نعناع ) کشف کردند.

آشنایی با خواص نعناع در لاغری و خواص عرق نعناع برای لاغری

خواص نعناع در لاغری ، خواص عرق نعناع در لاغری ، خواص نعناع برای لاغری ، خواص نعناع و لاغری

بسیاری از مراجع و کتاب های مربوط به طب گیاهی، تاریخچه تقطیر و تولید عرق های گیاهی را ایران و مردم این کشور می دانند. بر اساس اطلاعات موجود در این کتاب های مرجع، تولید عرق گیاهی به ابن سینا و دوره های پس از او نسبت داده شده است.به نظر می رسد که شروع تقطیر و استخراج رایحه گیاهان با تولید گلاب از گل محمدی آغاز شده و کم کم به مرحله کنونی تولید صدها نوع عرق گیاهی رسیده است.یکی از معروف ترین و رایج ترین عرق های گیاهی موجود در بازار ایران، عرق نعنا است که سۆال های بسیاری در مورد آن مطرح است.

خواص نعناع برای لاغری

محققان ایتالیایی دانشگاه پادوا به ریاست ˈمارکو روساتوˈ موفق به کشف مکانیزم لاغری از طریق استفاده از منتول شدند .این ماده گیاهی توان فریب دادن بدن افراد چاق را برای سوزاندن چربی ها از داخل با تولید حرارت و در نهایت لاغر شدن دارد.منتول باعث ایجاد یک مکانیزم مولکولی می شود و بافت چرب سفید را به بافت چرب قهوه ای تبدیل می کند و از این طریق توان سوزاندن چربی های ذخیره شده را از داخل دارد.همه با خصوصیات منتول یا جوهر نعناع خشک آشنا هستند که وقتی با پوست و یا مخاط تماس پیدا می کند باعث ایجاد حس خنکی می شود. این ماده گیاهی می تواند با تحریک سلول های بافت چرب سفید آن را از داخل بسوزاند.استفاده از این ماده عوارض جانبی برای انسان ندارد و می تواند راه حل حدیدی علیه چاقی باشد.

آشنایی با خواص نعناع در لاغری و خواص عرق نعناع برای لاغری

خواص نعناع در لاغری ، خواص عرق نعناع در لاغری ، خواص نعناع برای لاغری ، خواص نعناع و لاغری

از هر گیاهی مانند برگ نعنا، بیدمشک، ریحان، گل محمدی یا زیره که دارای رایحه و اسانس باشد، می توان عرقیات گیاهی تولید کرد.برای تولید عرق گیاهی، ابتدا آب و ماده معطر را که همان گیاه باشد، می جوشانند. پس از تبخیر آب، عملیات سرد کردن بخار و تقطیر به صورت سنتی یا صنعتی انجام می شود و مایعی که با تقطیر به دست آمده، معطری است که ما ایرانی ها به آن ها عرق گیاهی می گوییم.طی فرآیند تبخیر و تقطیر، اسانس و رایحه گیاه داخل مولکول های آب نفوذ می کند و در اصطلاح علمی، آب مقطر تولید می شود. این آب های معطر مقطر، علاوه بر طعم و رایحه خوبشان، خواصی هم برای بدن دارند. ما ایرانی ها معمولاً فقط به مایعی که از گلبرگ های گل محمدی تهیه می شود، «گلاب» می گوییم و سایر آب های معطر مقطر را «عرق گیاهی» یا «طبی» می نامیم.

خواص نعناع و لاغری

به عقیده محققان بافت چرب سفید دارای سنسورهایی است که توان حس کردن سرما را به طور مستقیم و بدون نیاز به میانجیگری سیستم عصبی دارد بنابراین می تواند توسط منتول و یا سلول های مشابه فعال شود و سوخت و ساز بدن و بافت چرب را افزایش دهند و چربی را از داخل با ایجاد حرارت بسوزانند.چاقی یک بیماری است که می تواند به نوبه خود باعث بیماری های مهمی مانند دیابت و یا بیماری های قلبی و عروقی شود. در ایتالیا بیش از 33 درصد مردم اضافه وزن دارند

خواص نعناع در لاغری

]]>
شعر در مورد خاله 2018-02-03T20:11:47+01:00 2018-02-03T20:11:47+01:00 tag:http://googlewave.mihanblog.com/post/502 مسعود هاشمی شعر در مورد خاله شعر در مورد خاله ،شعر در مورد خاله ها،شعر در مورد خاله بازی،شعری در مورد خاله،شعر در مورد دختر خاله،شعر زیبا در مورد خاله،شعر در مورد مرگ خاله،شعر درباره خاله،شعر کودکانه در مورد خاله،شعر در مورد پسر خاله،شعری درباره خاله،شعری در مورد دختر خاله،شعر درباره دختر خاله،شعری درباره دختر خاله،شعر درباره عمه ها،شعر درباره پسر خاله،شعر در وصف خاله،شعر خاله،شعر تولد خاله،شعر خاله از پروین اعتصامی،شعر خاله از صائب در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا ر

شعر در مورد خاله

شعر در مورد خاله ،شعر در مورد خاله ها،شعر در مورد خاله بازی،شعری در مورد خاله،شعر در مورد دختر خاله،شعر زیبا در مورد خاله،شعر در مورد مرگ خاله،شعر درباره خاله،شعر کودکانه در مورد خاله،شعر در مورد پسر خاله،شعری درباره خاله،شعری در مورد دختر خاله،شعر درباره دختر خاله،شعری درباره دختر خاله،شعر درباره عمه ها،شعر درباره پسر خاله،شعر در وصف خاله،شعر خاله،شعر تولد خاله،شعر خاله از پروین اعتصامی،شعر خاله از صائب

شعر در مورد خاله

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد خاله برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

خاله بازی کن به رسم کودکی

با همان چادر نماز پولکی

شعر قاصدک , شعر در مورد قاصدک , شعر در وصف قاصدک , شعر درباره قاصدک

شعر در مورد خاله

شعر پرواز , شعر در مورد پرواز , شعر در وصف پرواز , شعر درباره پرواز

یک جای دور دور است

خاله ی مهربانم

یک نامه می نویسم

برای خاله جانم

شعر ترس , شعر در مورد ترس , شعر در وصف ترس , شعر درباره ترس

شعر در مورد خاله ها

شعر رفتن , شعر در مورد رفتن , شعر در وصف رفتن , شعر درباره رفتن

نویسم برای تو ای تانی قشنگم

تو ای خواهرزاده عزیزتر از جانم

تو ای دخترزیباروی و شاه پریونم

خاله شود فدای تو

شعر رقصیدن , شعر در مورد رقصیدن , شعر در وصف رقصیدن , شعر درباره رقصیدن

شعر در مورد خاله بازی

شعر رنگ ها , شعر در مورد رنگ ها , شعر در وصف رنگ ها , شعر درباره رنگ ها

خاله پاییز

خاله پاییز اومده

تند و ریز ریز اومده

چی داره؟چتر و کلاه

رو کلاهش سه تا ماه

توی دستاش , چمدون

چی آورده خاله جون؟

یک سبد انار و به

ابر بارونی و مه

شراره وظیفه شناس

شعر عید , شعر در مورد عید , شعر در وصف عید , شعر درباره عید

شعری در مورد خاله

شعر رفیق , شعر در مورد رفیق , شعر در وصف رفیق , شعر درباره رفیق

خاله جون قربونتم آی خاله بلا گردونتم آتیش سر قلیونتم

خاله حرفامو گوش کن گرامافون و خاموش کن

شعر پل , شعر در مورد پل , شعر در وصف پل , شعر درباره پل

شعر در مورد دختر خاله

شعر طلاق , شعر در مورد طلاق , شعر در وصف طلاق , شعر درباره طلاق

در نامه می نویسم

خاله به این جا برگرد

دلم حسابی تنگ است

به خانه ی ما برگرد

شعر ثارالله , شعر در مورد ثارالله , شعر در وصف ثارالله , شعر درباره ثارالله

شعر زیبا در مورد خاله

شعر مهاجرت , شعر در مورد مهاجرت , شعر در وصف مهاجرت , شعر درباره مهاجرت

خاله حالم خرابه کارا نقش بر آبه

خاله دلم گرفته یارم رفته که رفته

شعر ثنا , شعر در مورد ثنا , شعر در وصف ثنا , شعر درباره ثنا

شعر در مورد مرگ خاله

شعر حضرت معصومه , شعر در مورد حضرت معصومه , شعر در وصف حضرت معصومه , شعر درباره حضرت معصومه

خاله حرفامو گوش کن گرامافون و خاموش کن

خاله جون قربونتم چاره کن غم و درد منو نگاه کن روی زرد منو

شعر صورت و سیرت زیبا , شعر در مورد صورت و سیرت زیبا , شعر در وصف صورت و سیرت زیبا , شعر درباره صورت و سیرت زیبا

شعر درباره خاله

شعر تجربه , شعر در مورد تجربه , شعر در وصف تجربه , شعر درباره تجربه

خاله الهی فدات شم جای اشک چشات شم

خاله چاره ندارم حالا از همه دنیا فقط یک خاله دارم

شعر ثمر , شعر در مورد ثمر , شعر در وصف ثمر , شعر درباره ثمر

شعر کودکانه در مورد خاله

شعر ثواب , شعر در مورد ثواب , شعر در وصف ثواب , شعر درباره ثواب

خاله حرفامو گوش کن پاشو سماور و جوش کن

خاله دلم پرآهه خاله روزم سیاهه

]]>
شعر در مورد خلاقیت 2018-01-31T09:29:48+01:00 2018-01-31T09:29:48+01:00 tag:http://googlewave.mihanblog.com/post/501 مسعود هاشمی شعر در مورد خلاقیت شعر در مورد خلاقیت ،شعر در مورد خلاقیت و نوآوری،شعر در مورد تفکر و خلاقیت،شعر در مورد تفکر خلاق،شعر در مورد تفکر خلاق،شعر درباره خلاقیت،شعری در مورد خلاقیت،شعر کوتاه در مورد خلاقیت،شعر کودکانه در مورد خلاقیت،شعر در مورد فکر خلاق،شعر درباره تفکر و خلاقیت،شعر درمورد تفکر و خلاق،شعری درمورد تفکر خلاق،شعر درباره تفکر خلاق،شعر کودکانه در مورد تفکر خلاق،یک شعر در مورد تفکر خلاق،شعر کوتاه درمورد تفکر خلاق،شعر کوتاه درباره تفکر خلاق،شعر درمورد تفکر خلاق،شعری درباره

شعر در مورد خلاقیت

شعر در مورد خلاقیت ،شعر در مورد خلاقیت و نوآوری،شعر در مورد تفکر و خلاقیت،شعر در مورد تفکر خلاق،شعر در مورد تفکر خلاق،شعر درباره خلاقیت،شعری در مورد خلاقیت،شعر کوتاه در مورد خلاقیت،شعر کودکانه در مورد خلاقیت،شعر در مورد فکر خلاق،شعر درباره تفکر و خلاقیت،شعر درمورد تفکر و خلاق،شعری درمورد تفکر خلاق،شعر درباره تفکر خلاق،شعر کودکانه در مورد تفکر خلاق،یک شعر در مورد تفکر خلاق،شعر کوتاه درمورد تفکر خلاق،شعر کوتاه درباره تفکر خلاق،شعر درمورد تفکر خلاق،شعری درباره خلاقیت،شعر درباره ی خلاقیت،شعری در مورد تفکر خلاق،شعر کوتاه در مورد تفکر خلاق،شعر خلاقیت،شعر خلاقیت کودکانه،شعر درباره خلاقیت،شعر درمورد خلاقیت،شعر و خلاقیت،شعر برای خلاقیت،شعر طنز خلاقیت،شعر درباره ی خلاقیت،شعر با موضوع خلاقیت،شعر در مورد خلاقیت،شعر در مورد خلاقیت و نوآوری،شعری درباره خلاقیت،شعری در مورد خلاقیت،شعر درباره تفکر و خلاقیت،شعر در مورد تفکر و خلاقیت،شعر کوتاه در مورد خلاقیت،شعر کودکانه در مورد خلاقیت،شعر درباره ی تفکر خلاق،شعری درباره ی تفکر خلاق،شعر با موضوع تفکر خلاق

شعر در مورد خلاقیت

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد خلاقیت برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

از رفتن نباید ترسید ، هراس ما باید از این باشد که کسی رفتنمان را احساس نکند .

شعر اسم تبسم , شعر در مورد اسم تبسم , شعر در وصف اسم تبسم , شعر درباره اسم تبسم

شعر در مورد خلاقیت

شعر اسم تمنا , شعر در مورد اسم تمنا , شعر در وصف اسم تمنا , شعر درباره اسم تمنا

خلاقیت ، مولود هنر خداوند و هنر مولود خلاقیت انسان است .

نیلوفر ثانی , شعر نیلوفر ثانی , اشعار نیلوفر ثانی , آثار نیلوفر ثانی , اشعار عاشقانه نیلوفر ثانی

شعر در مورد خلاقیت و نوآوری

شعر خوش آمد گویی , شعر در مورد خوش آمد گویی , شعر در وصف خوش آمد گویی , شعر درباره خوش آمد گویی

دور خلاقیت و دور شعور

دوره ی آدمای شاد و صبور

شعر حضرت علی اصغر , شعر در مورد حضرت علی اصغر , شعر در وصف حضرت علی اصغر , شعر درباره حضرت علی اصغر

شعر در مورد تفکر و خلاقیت

نیلوفر لاری پور , شعر نیلوفر لاری پور , اشعار نیلوفر لاری پور , آثار نیلوفر لاری پور , اشعار عاشقانه نیلوفر لاری پور

تا از نگاه روشن گنجشک خلاقیت بپرواز درآئی

اما اینک همچنان در رویای سمج خود می لولی

شعر اسم ترنم , شعر در مورد اسم ترنم , شعر در وصف اسم ترنم , شعر درباره اسم ترنم

شعر در مورد تفکر خلاق

افشین صالحی , شعر افشین صالحی , اشعار افشین صالحی , آثار افشین صالحی , اشعار عاشقانه افشین صالحی

اندیشه های خلاق جاویدان

جادوی ابدی عشقی همه جهانی

محسن حسینخانی , شعر محسن حسینخانی , اشعار محسن حسینخانی , آثار محسن حسینخانی , اشعار عاشقانه محسن حسینخانی

شعر در مورد تفکر خلاق

مارگوت بیکل , شعر مارگوت بیکل , اشعار مارگوت بیکل , آثار مارگوت بیکل , اشعار عاشقانه مارگوت بیکل

در غزوه خندق با یک ایده ایرانی

شد موجب پیروزی خلاقیت سلمان

رسول یونان , شعر رسول یونان , اشعار رسول یونان , آثار رسول یونان , اشعار عاشقانه رسول یونان

شعر درباره خلاقیت

رویا شاه حسین زاده , شعر رویا شاه حسین زاده , اشعار رویا شاه حسین زاده , آثار رویا شاه حسین زاده , اشعار عاشقانه رویا شاه حسین زاده

طراح و با مهارت و کار آزموده بود

خلاقیت زدست خلایق ربوده بود

نیکی فیروزکوهی , شعر نیکی فیروزکوهی , اشعار نیکی فیروزکوهی , آثار نیکی فیروزکوهی , اشعار عاشقانه نیکی فیروزکوهی

شعری در مورد خلاقیت

شعر حضرت علی اکبر , شعر در مورد حضرت علی اکبر , شعر درباره حضرت علی اکبر , شعر در وصف حضرت علی اکبر

در روزگارصدا ها

نت های موسیقی مسموم شدند

و خلاقیت ترانه

در آستانه انتشار خشکید

غریزه خوردن وخوابیدن

به خار سر دیوار عادت کرد

و حالا

افتادن هر ‍‍پلکی در سکوت

نشانه ای است از مردن

نادر ابراهیمی , شعر نادر ابراهیمی , اشعار نادر ابراهیمی , آثار نادر ابراهیمی , اشعار عاشقانه نادر ابراهیمی

شعر کوتاه در مورد خلاقیت

شعر پیرمرد , شعر در مورد پیرمرد , شعر درباره پیرمرد , شعر در وصف پیرمرد

در مدار ممتد تکرار های لعنتی

عاری از خلاقیت ؛ در کار های لعنتی

کاظم بهمنی , شعر کاظم بهمنی , اشعار کاظم بهمنی , آثار کاظم بهمنی , اشعار عاشقانه کاظم بهمنی

شعر کودکانه در مورد خلاقیت

عباس صفاری , شعر عباس صفاری , اشعار عباس صفاری , آثار عباس صفاری , اشعار عاشقانه عباس صفاری

خلاقیت

عنصر یک حس بزرگ است

گاهی می آید

زمانی می میرد …

شعر اسم دنیا , شعر در مورد اسم دنیا , شعر درباره اسم دنیا , شعر در وصف اسم دنیا

شعر در مورد فکر خلاق

اوحدی مراغه ای , شعر اوحدی مراغه ای , اشعار اوحدی مراغه ای , آثار اوحدی مراغه ای , اشعار عاشقانه اوحدی مراغه ای

در فکر کلامی هستم

که مثلث خلاقیت:

“انتقاد”، “انتقاد از خود” و انتقاد از انتقاد” را

بنهند در آگاهی این بشر،

فرار از ترس ضعفهای خود،

مادر دیکتاتوری و پدر آتوریته تراشی اند

تا بنشانند کارآئی را در مرداب گاوخونی به هدر .

شعر پرچم ایران , شعر در مورد پرچم ایران , شعر درباره پرچم ایران , شعر در وصف پرچم ایران

شعر درباره تفکر و خلاقیت

شعر اراده , شعر در مورد اراده , شعر درباره اراده , شعر در وصف اراده

غایت تکامل این موجود کجاست؟

تکرار بی نقص تر؟

در رفتن راه هزاران رفته،

متفاوت رفتن:

سریع تر؟

مارپیچ؟

خندان؟

گریان؟

چه خلاقیت تفاخر انگیزی!!

چه فخریست بر انسانیت!!

شعر توکل , شعر در مورد توکل , شعر درباره توکل , شعر در وصف توکل

شعر درمورد تفکر و خلاق

شعر پروانه , شعر در مورد پروانه , شعر درباره پروانه , شعر در وصف پروانه

درکاراستادحس بودوعشق وشادی

سرتا پا خلاقیت بود وشوروپاکی

شهیار قنبری , شعر شهیار قنبری , اشعار شهیار قنبری , آثار شهیار قنبری , اشعار عاشقانه شهیار قنبری

شعری درمورد تفکر خلاق

شعر پرستار , شعر در مورد پرستار , شعر درباره پرستار , شعر در وصف پرستار

سلامی به زیبایی باران..

به خلاقیت ابر … به بی رحمی باد

سلامی به تو تا عرش خدا باد برایت

سلام بر تو و بر نام تو جمعی یاران

]]>